Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: "USŁUGI SPRZĘTOWE PRZY PRACACH GOSPODARCZYCH NA TERENIE GMINY LIPOWA" CPV- 60122000-9, 45520000-8

Lipowa dnia 12.05.2006r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Urząd Gminy w Lipowej,
34-324 Lipowa 708,
woj. śląskie, pow. żywiecki,
tel (033) 8670810
fax (033) 8671849
e-mail: uglipowa@tenit.com.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

"USŁUGI SPRZĘTOWE PRZY PRACACH GOSPODARCZYCH NA TERENIE GMINY LIPOWA" CPV- 60122000-9, 45520000-8
Zamówienie obejmuje obsługę potrzeb lokalnych przy prowadzonych pracach gospodarczych i remontowych dla potrzeb Urzędu Gminy- takich jak: wywóz śmieci wywóz nadmiaru ziemi z wykopów, czyszczenie rowów przydrożnych, przewóz kruszyw, przewóz szlaki oraz inne prace remontowo porządkowe na terenie działalności Urzędu Gminy Lipowa.


Termin realizacji – do 30.czerwca 2007r..
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Dopuszcza się składanie oferty częściowej.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 10 zł) można odebrać w URZĘDZIE GMINY W LIPOWEJ POKÓJ NR 3, lub za zaliczeniem pocztowym do dnia 02.06.2006r..
Uprawniona do kontaktów z oferentami - PYTLARZ JACEK, JAKÓBIEC KRYSTYNA tel. (033) 8670810, w godz. 8:30 do 14:00, Urząd Gminy Lipowa, pok. nr 16.
Oferty należy składać w - SEKRETARIAT URZĘDU GMINY W LIPOWEJ POKÓJ NR13.
Termin składania ofert upływa dnia 02.06.2006r o godzinie 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.06.2006r o godzinie 10:15
w URZĘDZIE GMINY LIPOWA, SALA NARAD.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe:
- spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:"USŁUGI SPRZĘTOWE PRZY PRACACH GOSPODARCZYCH NA TERENIE GMINY W LIPOWEJ"


Lipowa dnia 14.06.2006r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

URZĄD GMINY 34-324 LIPOWA

informuje, że w wyniku przetargu ogłoszonego na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej w dniu 12.05.2006r. na:

"USŁUGI SPRZĘTOWE PRZY PRACACH GOSPODARCZYCH NA TERENIE GMINY W LIPOWEJ"

jako najkorzystniejsze wybrane zostały oferty:

Dla zakresu *I / ciągniki z przyczepą samowyładowczą /

USŁUGI TRANSPORTOWO - ROLNICZE HANDEL OBWOŹNY WŁODZIMIERZ GRUSZKA
34-324 LIPOWA 608
Proponowana stawka za 1 r-g. brutto dla ciągnika Ursus 914 –61.00 zł brutto, dla ciągnika Zetor 52-45 - 58,56 zł brutto.

Dla zakresu *II / koparko - ładowarka /

USŁUGI ROBOTY ZIEMNE JERZY MAŁYSZKO
34 - 324 TWARDORZECZKA 69
Proponowana stawka dla koparko-ładowarki „CASE” 580-K za 1 r-g. 91,50 zł brutto.

Dla zakresu *III / samochód samowyładowczy 4x4 /

USŁUGI TRANSPORTOWE SPRZĘTEM ROLNICZYM
I INNE CZESŁAW SOWA
34-300 SIENNA 143
Proponowana stawka dla samochodu „Star 244” za 1 r-g. 67,10 zł brutto.

PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider