Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

BUDOWA OBIEKTÓW ZWIĄZANYCH Z POZYSKANIEM I UZDATNIANIEM WODY PITNEJ DLA UJĘCIA WODY ZE ŹRÓDŁA STOKOWEGO W OSTREM

Lipowa, dnia 19.05.2006r

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości powyżej 60.000 Euro

Urząd Gminy Lipowa
34-324 Lipowa 708
pow. żywiecki, woj. śląskie
tel./fax. (33) 8671849
e-mail: uglipowa@tenit.com.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

BUDOWA OBIEKTÓW ZWIĄZANYCH Z POZYSKANIEM I UZDATNIANIEM WODY PITNEJ DLA UJĘCIA WODY ZE ŹRÓDŁA STOKOWEGO W OSTREM
Miejsce realizacji: Wieś Ostre, Gmina Lipowa, pow. żywiecki, woj. śląskie

Opis przedmiotu zamówienia:
Budowa budynku stacji uzdatniania wody pitnej o powierzchni zabudowy 27,35 m2 z dwoma pomieszczeniami technologicznymi: chlorownią i uzdatnianiem wody oraz węzłem sanitarnym oraz dwóch zbiorników wody o pojemności 50m3 każdy wraz z budową rurociągu wody surowej DN 80 o długości 625 mb.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – 45.23.21.50-8; 45.23.24.30-5; 45.24.72.70-3
Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Termin realizacji – trzy miesiące od daty podpisania umowy
Wadium – 12.000 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena – 100%
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena: 40 zł) można odebrać w Urzędzie Gminy w Lipowej, pokój nr 16, lub za zaliczeniem pocztowym do dnia 24.07.2006r
Uprawniona do kontaktów z wykonawcami – Krystyna Jakóbiec, tel. (33) 8670810 w godz. 8:00 do 14:00, Urząd Gminy Lipowa, pokój nr 16
Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Lipowa, pok. Nr 13
Termin składania ofert upływa dnia 24.07.2006r o godz. 10:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.07.2006r o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy Lipowa, Sala Narad.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe:
- Wykonali w okresie ostatnich 5 lat, co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.
- Spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Termin związania ofertą: 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.Unieważnienie postępowania na budowę obiektów związanych z pozyskaniem i uzdatnianiem wody pitnej dla ujęcia wody ze źródła stokowego w Ostrem

Lipowa, dnia 31.10.2006

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę obiektów związanych z pozyskaniem i uzdatnianiem wody pitnej dla ujęcia wody ze źródła stokowego w Ostrem, nr 6/A/2006 ogłoszonego na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej w dniu 19.05.2006r oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 131 z dnia 29.05.2006r pod pozycją 27981

Wójt Gminy Lipowa, działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz.U. z 2004 Nr 19, poz.177 ze zm./ zawiadamia
o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę obiektów związanych z pozyskaniem i uzdatnianiem wody pitnej dla ujęcia wody ze źródła stokowego w Ostrem (nr post.: 6/A/2005)
Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych /Dz.U. z 2004 Nr 19, poz.177 ze zm./.

UZASADNIENIE
Wójt Gminy Lipowa wszczął postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę obiektów związanych z pozyskaniem i uzdatnianiem wody pitnej dla ujęcia wody ze źródła stokowego w Ostrem (nr post.: 6/A/2005).
W dniu 1 sierpnia 2006 r., Wojewoda Śląski, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Wójta Gminy Lipowa, wydał Decyzję (RR-AB/1/ID/7111/185/06) odmawiającą zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: “ujęcie wody ze źródła stokowego w Lipowej – Ostre”. Decyzja została doręczona Wójtowi Gminy Lipowa w dniu 18.08.2006 r.
W takiej sytuacji, Wójt Gminy Lipowa nie dysponując ww. pozwoleniem (ani nie wiedząc czy kiedykolwiek je otrzyma), nie może prowadzić postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę obiektów związanych z pozyskaniem i uzdatnianiem wody pitnej dla ujęcia wody ze źródła stokowego w Ostrem (nr post.: 6/A/2005). Z związku z powyższym, w postępowaniu wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, co powoduje, że istnieje przesłanka do unieważnienia postępowania (art. 93 ust. 1 pkt 6 powołanej wyżej ustawy).PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider