Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

Przetarg nieograniczony na: WYKONANIE MODERNIZACJI DROGI ROLNICZEJ ,,WIELIDROGA W LIPOWEJ”

Lipowa dnia 28.07.2006r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Urząd Gminy w Lipowej,
34-324 Lipowa 708,
woj. śląskie, pow. żywiecki,
tel (033) 8671848
fax (033) 8671849
e-mail: uglipowa@tenit.com.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

WYKONANIE MODERNIZACJI DROGI ROLNICZEJ
,,WIELIDROGA W LIPOWEJ”
CPV –45233000-9, 45233220-7, 4511000-1

Termin realizacji – 45 dni od podpisania umowy
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Dopuszcza się składanie oferty częściowej.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w URZĘDZIE GMINY W LIPOWEJ POKÓJ NR 3, lub za zaliczeniem pocztowym do dnia 16.08.2006r..
Uprawniona do kontaktów z oferentami – LUCYNA PIEKIELSKA tel. (033) 8671848 , w godz. 8:30 do 14:00, Urząd Gminy Lipowa, pok. nr 3.
Oferty należy składać w - SEKRETARIAT URZĘDU GMINY W LIPOWEJ POKÓJ NR13.
Termin składania ofert upływa dnia 16.08.2006r o godzinie 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.08.2006r o godzinie 11:15
w URZĘDZIE GMINY LIPOWA, SALA NARAD.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe:
- spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Inwestycja jest współfinansowana ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na:modernizację drogi rolniczej „Wielidroga” w Lipowej

Lipowa, dnia 23. 08. 2006 r.OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Urząd Gminy Lipowa
34-324 Lipowa 708
pow. żywiecki
woj. śląskie
tel. (33) 8671848
fax. (33) 8671849
e-mail: uglipowa@tenit.com.plinformuje, że w wyniku przetargu nr 7/A/2006 ogłoszonego na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej w dniu 28.07.2006 r., na

modernizację drogi rolniczej „Wielidroga” w Lipowej


wybrana do realizacji została oferta firmy


Zakład „Instal – Bud”

Tadeusz Semik

Słotwina 147


Wartość wybranej oferty wynosi 139 430,64.-zł. brutto.

Termin realizacji: 45 dni od dnia podpisania umowy.

Gwarancja: 3 lata.PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider