Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

Przetarg nieograniczony na BUDOWĘ PRZEPOMPOWNI WODY PITNEJ W MIEJSCOWOŚCI SIENNA

Lipowa, dnia 02.08.2006r

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości powyżej 60.000 Euro

Urząd Gminy Lipowa
34-324 Lipowa 708
pow. żywiecki, woj. śląskie
tel./fax. (33) 8671849
e-mail: uglipowa@tenit.com.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

BUDOWĘ PRZEPOMPOWNI WODY PITNEJ
W MIEJSCOWOŚCI SIENNA
Miejsce realizacji: Wieś Sienna, Gmina Lipowa, pow. żywiecki, woj. śląskie

Opis przedmiotu zamówienia:
Budowa budynku stacji uzdatniania wody pitnej w miejscowości Sienna o powierzchni zabudowy 35,79m2 z dwoma pomieszczeniami technologicznymi oraz węzłem sanitarnym wraz z wykonaniem części technologicznej pompowni, instalacji wod-kan, wentylacji i przyłącza kanalizacji sanitarnej, a także wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych budynku.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – 45.23.21.52-2, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.23.21.50-8, 45.23.13.00-8, 45.23.24.40-8, 45.31.00.00-3
Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Termin realizacji – zgodnie z terminem wskazanym w ofercie jednak nie więcej niż dwa miesiące od daty podpisania umowy
Wadium – 7.000 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena – 95% oraz termin realizacji – 5%
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena: 30 zł) można odebrać w Urzędzie Gminy w Lipowej, pokój nr 16, lub za zaliczeniem pocztowym do dnia 04.09.2006r
Uprawniona do kontaktów z wykonawcami – Krystyna Kućka, tel. (33) 8670810 w godz. 07:00 do 15:00, Urząd Gminy Lipowa, pokój nr 16
Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Lipowa, pok. Nr 13
Termin składania ofert upływa dnia 04.09.2006r o godz. 10:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.09.2006r o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy Lipowa, Sala Narad.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Wykonawcy, którzy będą pobierać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w wersji elektronicznej ze strony internetowej www.przetargi.ug-lipowa.com zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego e-mailem, faksem lub pocztą.OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NA BUDOWĘ PRZEPOMPOWNI WODY PITNEJ W MIEJSCOWOŚCI SIENNA

Lipowa, dnia 07.09.2006r

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Urząd Gminy Lipowa
34-324 Lipowa 708
pow. żywiecki
woj. śląskie
tel. (33) 8671848
fax. (33) 8671849
e-mail: uglipowa@tenit.com.pl

informuje, że w wyniku przetargu nr 8/A/2006 ogłoszonego na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej w dniu 02.08.2006r oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 205 z dnia 09.08.2006r pod pozycją 40718 na:

BUDOWĘ PRZEPOMPOWNI WODY PITNEJ W MIEJSCOWOŚCI SIENNA

jako najkorzystniejsza i wybrana do realizacji została oferta firmy
„BARTOSZ” Sp. J. Bujwicki, Sobiech, Cybulko
ul. Ściegiennego 35 A
25-033 Kielce

Wartość wybranej oferty wynosi 299.677,89 zł brutto.
Termin realizacji: 50 dni od daty podpisania umowy
Gwarancja: 10 lat.PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider