Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

WYKONANIE MODERNIZACJI DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI LESNA

Lipowa dnia 21.08.2006r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Urząd Gminy w Lipowej,
34-324 Lipowa 708,
woj. śląskie, pow. żywiecki,
tel (033) 8671848
fax (033) 8671849
e-mail: uglipowa@tenit.com.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

WYKONANIE MODERNIZACJI DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI LESNA
CPV –45000000-7, 45233220-7, 45233000-9

Termin realizacji – 30 dni od podpisania umowy
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Nie dopuszcza się składanie oferty częściowej.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w URZĘDZIE GMINY W LIPOWEJ POKÓJ NR 3, lub za zaliczeniem pocztowym do dnia 04.09.2006r..
Uprawniona do kontaktów z oferentami – LUCYNA PIEKIELSKA tel. (033) 8671848 , w godz. 7:00 do 15:00, Urząd Gminy Lipowa, pok. nr 3.
Oferty należy składać w - SEKRETARIAT URZĘDU GMINY W LIPOWEJ POKÓJ NR13.
Termin składania ofert upływa dnia 04.09.2006r o godzinie 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.09.2006r o godzinie 11:15
w URZĘDZIE GMINY LIPOWA, SALA NARAD.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe:
- spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Wykonawcy, którzy będą pobierać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w wersji elektronicznej ze strony internetowej www.przetargi.ug-lipowa.com zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego e-mailem, faksem lub pocztą.OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NA WYKONANIE MODERNIZACJI DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI LEŚNA

Lipowa, dnia 07.09.2006r

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Urząd Gminy Lipowa
34-324 Lipowa 708
pow. żywiecki
woj. śląskie
tel. (33) 8671848
fax. (33) 8671849
e-mail: uglipowa@tenit.com.pl

informuje, że w wyniku przetargu nr 9/A/2006 ogłoszonego na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej w dniu 21.08.2006r na

WYKONANIE MODERNIZACJI DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI LEŚNA

wybrana została do realizacji oferta firmy:

Żywiecka Spółka Drogowa
"DROMIL" Sp. z o.o.
34-300 Żywiec
ul. Leśnianka 102a

Wartość wybranej oferty wynosi: 61.025,67 zł brutto.
Termin realizacji: 30 dni od daty podpisania umowy.
Gwarancja: 3 lata.PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider