Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA :REMONT CHODNIKA WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ W LEŚNEJ

Lipowa dnia 23.08.2006r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Urząd Gminy w Lipowej,
34-324 Lipowa 708,
woj. śląskie, pow. żywiecki,
tel (033) 8671848
fax (033) 8671849
e-mail: uglipowa@tenit.com.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

REMONT CHODNIKA WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ W LEŚNEJ

CPV –45000000-7, 45233000-9, 45233222-1

Termin realizacji – 31 październik 2006 roku.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w URZĘDZIE GMINY W LIPOWEJ POKÓJ NR 3, lub za zaliczeniem pocztowym do dnia 11.09.2006r.
Uprawniona do kontaktów z oferentami – LUCYNA PIEKIELSKA
tel. (033) 8671848 , w godz. 7:00 do 15:00, Urząd Gminy Lipowa, pok. nr 3.
Oferty należy składać w - SEKRETARIAT URZĘDU GMINY W LIPOWEJ POKÓJ NR13.
Termin składania ofert upływa dnia 11.09.2006r o godzinie 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.09.2006r o godzinie 10:15
w URZĘDZIE GMINY LIPOWA, SALA NARAD.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe:
- spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Wykonawcy, którzy będą pobierać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w wersji elektronicznej ze strony internetowej www.przetargi.ug-lipowa.com zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego e-mailem, faksem lub pocztą.
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NA REMONT CHODNIKA WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ W LEŚNEJ

Lipowa, dnia 14.09.2006r

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Urząd Gminy Lipowa
34-324 Lipowa 708
pow. żywiecki
woj. śląskie
tel. (033) 8671848
fax.(033) 8671849
e-mail: uglipowa@tenit.com.pl

informuje, że w wyniku przetargu nr 10/A/2006 ogłoszonego na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej w dniu 23.08.2006 r., na

remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Leśnej

wybrana do realizacji została oferta firmy

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,EDAR”

Artur Mucha

Leśna 417

34-300 Żywiec


Wartość wybranej oferty wynosi 96.636,99. – zł brutto.
Termin realizacji: 31.10.2006 r.
Gwarancja: 3 lata.PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider