Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

DOSTAWA ZESTAWÓW HYDROFOROWYCH

Lipowa, dnia 05.09.2006r

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości powyżej 60.000 Euro

Urząd Gminy Lipowa
34-324 Lipowa 708
pow. żywiecki, woj. śląskie
tel./fax. (33) 8671849
e-mail: uglipowa@tenit.com.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

DOSTAWĘ ZESTAWÓW HYDROFOROWYCH
Miejsce realizacji: Wieś Lipowa, Gmina Lipowa, pow. żywiecki, woj. śląskie

Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa dwóch sztuk zestawów hydroforowych.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – 29.12.21.30-0
Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Termin realizacji – 1 miesiąc od daty podpisania umowy
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena – 100%
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy w Lipowej, pokój nr 16, lub za zaliczeniem pocztowym do dnia 20.09.2006r
Uprawniona do kontaktów z wykonawcami – Krystyna Kućka, tel. (33) 8670810 w godz. 07:00 do 15:00, Urząd Gminy Lipowa, pokój nr 16
Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Lipowa, pok. Nr 13
Termin składania ofert upływa dnia 20.09.2006r o godz. 10:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.09.2006r o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy Lipowa, Sala Narad.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Wykonawcy, którzy będą pobierać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w wersji elektronicznej ze strony internetowej www.przetargi.ug-lipowa.com zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego e-mailem, faksem lub pocztą.Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę zestawów hydroforowych

Lipowa, dnia 15.11.2006r

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Urząd Gminy Lipowa
34-324 Lipowa 708
pow. żywiecki
woj. śląskie
tel. (33) 8671848
fax. (33) 8671849
e-mail: uglipowa@tenit.com.pl

informuje, że w wyniku przetargu nr 11/A/2006 ogłoszonego na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej w dniu 05.09.2006r oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 239 z dnia 12.09.2006r pod pozycją 47429 na:

DOSTAWĘ ZESTAWÓW HYDROFOROWYCH

w wyniku ponownej oceny ofert jako najkorzystniejsza i wybrana do realizacji została oferta firmy
„DELTA” Rafał Stępiński
ul. Daszyńskiego 48
42-400 Zawiercie

Wartość wybranej oferty wynosi 46 604 zł brutto.
Termin realizacji: 1 miesiąc od daty podpisania umowy
Gwarancja: 12 miesięcy.PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider