Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

WYKONANIE DOCIEPLENIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA W SIENNEJ

Lipowa, dnia 07.09.2006r

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60.000 Euro

Urząd Gminy Lipowa
Szkoła Podstawowa w Siennej
34-300 Sienna
pow. żywiecki, woj. śląskie
tel./fax. (33) 8671859
e-mail: uglipowa@tenit.com.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie docieplenia budynku szkoły podstawowej i przedszkola w Siennej

Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie docieplenia budynku wraz z wymianą parapetów zewnętrznych oraz wymiana 4 szt okien
Realizacja zadania wykonana będzie z materiałów Wykonawcy.
Wspólny Słownik Zamówień CPV 45214100-1, 45421000-4, 45321000-3
Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Termin realizacji – siedem tygodni od daty podpisania umowy
Wadium – 1.000 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena – 100%
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Szkole Podstawowej w Siennej (Sekretariat), lub za zaliczeniem pocztowym do dnia 18.09.2006r
Uprawniona do kontaktów z wykonawcami – Anna Zoń, tel. (33) 8671859 w godz. 09:00 do 13:00, Szkoła Podstawowa w Siennej (Sekretariat), Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Lipowa, pok. Nr 13
Termin składania ofert upływa dnia18.09.2006r o godz. 10:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.09.2006r o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy Lipowa, Sala Narad.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Wykonawcy, którzy będą pobierać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w wersji elektronicznej ze strony internetowej www.przetargi.ug-lipowa.com zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego e-mailem, faksem lub pocztą.OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE DOCIEPLENIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA W SIENNEJ

Lipowa, dnia 22.09.2006r
Urząd Gminy Lipowa
Szkoła Podstawowa w Siennej
34-300 Sienna
pow. żywiecki, woj. śląskie
tel./fax. (33) 8671859
e-mail: uglipowa@tenit.com.pl
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE DOCIEPLENIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA W SIENNEJ

Urząd Gminy Lipowa Szkoła Podstawowa w Siennej informuje że w wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie docieplenia budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Siennej, ogłoszonego w portalu Urzędu Zamówień Publicznych , na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

Zakładu Remontowo Budowlanego „ AZBUD”
Andrzej Zawada Cisiec ul. Sarnia 1
34-350 Węgierska Górka.

Kwota wybranej oferty wynosi 75 806,66 złotych netto , 92 484.13 złotych brutto. Słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt cztery złote 13/100.PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider