Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

DOSTAWA WAPNA NAWOZOWEGO W ILOŚCI 1412,7 TONY O ZAWARTOŚCI TLENKU WAPNIA(CAO) +MgO min 60% wt ym tlenku magnezu minimum 20% DLA POTRZEB WAPNOWANIA GLEB NA TERENIE GMINY LIPOWA W 2006R.

Lipowa, dnia 13.09.2006r

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60.000 Euro

Urząd Gminy Lipowa
34-324 Lipowa 708
pow. żywiecki, woj. śląskie
tel./fax. (33) 8671849
e-mail: uglipowa@tenit.com.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:
DOSTAWĘ WAPNA NAWOZOWEGO W ILOŚCI 1412,7 TONY O ZAWARTOŚCI TLENKU WAPNIA(CAO) +MgO min 60% w tym tlenku magnezu minimum 20%
DLA POTRZEB WAPNOWANIA GLEB NA TERENIE GMINY LIPOWA W 2006R.

Miejsce realizacji: Gmina Lipowa, pow. żywiecki, woj. śląskie

Opis przedmiotu zamówienia:

DOSTAWAWAPNA NAWOZOWEGO W ILOŚCI 1412,7 TONY O ZAWARTOŚCI TLENKU WAPNIA(CAO) +MgO min 60% wtym tlenku magnezu minimum 20% DLA POTRZEB WAPNOWANIA GLEB NA TERENIE GMINY LIPOWA W 2006R.

Wspólny Słownik Zamówień CPV 14311000-4

Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Termin realizacji – 30.09.2006r. do31.10.2006r.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena – 100%
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy w Lipowej, pokój nr 3, lub za zaliczeniem pocztowym do dnia 21.09.2006r
Uprawniona do kontaktów z wykonawcami – MARIA JASEK tel. (33) 8671848 w godz. 07:00 do 13:00, Urząd Gminy Lipowa, pokój nr 3
Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Lipowa, pok. Nr 13
Termin składania ofert upływa dnia 21.09.2006r o godz. 10:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.09.2006r o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy Lipowa, Sala Narad.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Wykonawcy, którzy będą pobierać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w wersji elektronicznej ze strony internetowej www.przetargi.ug-lipowa.com zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego e-mailem, faksem lub pocztą.UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU NA:DOSTAWĘ WAPNA NAWOZOWEGO W ILOŚCI 1412,7 TONY O ZAWARTOŚCI TLENKU WAPNIA(CAO) +MgO min 60% w tym tlenku magnezu minimum 20% DLA POTRZEB WAPNOWANIA GLEB NA TERENIE GMINY LIPOWA W 2006R.

Przetarg unieważniono na podstawie Art.93 ust.1 punkt4.
Cena najkożystniejszej oferty przewyższa kwotę którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania.PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider