Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów na terenie gminy Lipowa.

Lipowa, dnia 23.10.2006r

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów na terenie gminy Lipowa.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
o wartości poniżej 60 000 euro.

Kategoria przetargu: usługi CPV 90.21.3000-3, 90.21.3000.

Urząd Gminy w Lipowej, 34-324 Lipowa 708 pow. żywiecki woj. śląskie ogłasza
przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów.

Miejsce realizacji: teren gminy Lipowa.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Termin realizacji – od 15 listopada 2006 r. do 15 kwietnia 2007 r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena (koszt) – 100 %

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej lub można
odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 3. w cenie : 10 00 zł. brutto.

Uprawniona do kontaktów z ofertami – Lucyna Piekielska, tel. /033/8671848
pok.3, w godz. 8.00 – 14.00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 13.

Termin składania ofert upływa dnia 06.11.2006 r. o godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.11.2006 r. o godz. 10.15. w siedzibie
zamawiającego, pok.9.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 ust. 1 i 2,

Spełniający wymogi art. 22 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych, oraz
spełniający warunki dodatkowe:

W zakresie potencjału technicznego

- posiadać lub mieć dostęp do w pełni sprawnych jednostek, sprzętu pojazdów lub innego sprzętu technicznego.

W zakresie doświadczenia zawodowego

- posiadać doświadczenie zawodowe w prowadzeniu akcji zimowej.

W zakresie dyspozycyjności

- w przypadku nagłych zmian pogody rozpoczęcia pracy w ciągu dwóch godzin od powiadomienia.

Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Wykonawcy, którzy będą pobierać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w wersji elektronicznej ze strony internetowej www.przetargi.ug-lipowa.com zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego e-mailem, faksem lub pocztą.Unieważnienie przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów na terenie gminy Lipowa.

Postępowanie przetaergowe zostało unieważnione z uwagi na Art.93 ust 1.gdyż nie złożono żadnej oferty.PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider