Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro na : ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO ORAZ ETYLINY DLA POTRZEB URZĘDU GMINY W LIPOWEJ /CPV 231211002-2, 23111200-0/

Lipowa dnia 05.01.2007r.OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Urząd Gminy w Lipowej,
34-324 Lipowa 708,
woj. śląskie, pow. żywiecki,
tel (033) 8671848
fax (033) 8671849
e-mail: uglipowa@tenit.com.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO ORAZ ETYLINY DLA POTRZEB URZĘDU GMINY W LIPOWEJ
/CPV 231211002-2, 23111200-0/

Termin realizacji – stosownie do potrzeb Zamawiającego w terminie do 31stycznia 2008 r.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Nie dopuszcza się składanie oferty częściowej.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena oraz odległość do stacji paliw.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w URZĘDZIE GMINY W LIPOWEJ POKÓJ NR 16, lub za zaliczeniem pocztowym do dnia 16.01.2007r.
Uprawniony do kontaktów z oferentami - PYTLARZ JACEK tel. (033) 8670810, w godz. 8:30 do 14:00, Urząd Gminy Lipowa, pok. nr 16.
Oferty należy składać w - SEKRETARIAT URZĘDU GMINY
W LIPOWEJ POKÓJ NR 13.
Termin składania ofert upływa dnia 16.01.2007r. o godzinie 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.01.2007r. o godzinie 10:15 w URZĘDZIE GMINY LIPOWA, SALA NARAD.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe:
- spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Wykonawcy, którzy będą pobierać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w wersji elektronicznej ze strony internetowej www.przetargi.ug-lipowa.com zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego e-mailem, faksem lub pocztą.OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NA: ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO ORAZ ETYLINY DLA POTRZEB URZĘDU GMINY W LIPOWEJ /CPV 231211002-2, 23111200-0/

Lipowa dnia 22.01.2007r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

URZĄD GMINY 34-324 LIPOWA

informuje, że w wyniku przetargu ogłoszonego w portalu UZP na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w dniu 05.01.2007r. na:

ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO ORAZ ETYLINY DLA POTRZEB URZĘDU GMINY W LIPOWEJ
/CPV 231211002-2, 23111200-0/

jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy:

„BOMAR" Spółka Jawna
Marek Kołtowski, Bogdan Sromek
34-324 Lipowa 923

Cena wybranej oferty wynosi 88 040,00 zł brutto.
Słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści złotych 00/100.
Odległość do stacji CPN wynosi 0.3 km.PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider