Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

Przetarg niieograniczony na : DOSTAWĘ WAPNA NAWOZOWEGO WAPNIOWO - WEGLANOWEGO (MIN.52% CaO) W ILOŚCI 1108 TON DLA POTRZEB WAPNOWANIA GLEBNA TERENIE GMINY LIPOWA W 2007 ROKU

Lipowa, dnia 07.02.2007r.

OGŁOSZENIE O TRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60.000 EURO

Urząd Gminy Lipowa
34-324 Lipowa 708
pow. żywiecki, woj. śląskie
tel/fax (033) 867 18 49
e-mail:uglipowa@tenit.com.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na :

DOSTAWĘ WAPNA NAWOZOWEGO WAPNIOWO - WEGLANOWEGO (MIN.52% CaO) W ILOŚCI 1108 TON DLA POTRZEB WAPNOWANIA GLEBNA TERENIE GMINY LIPOWA W 2007 ROKU

Miejsce realizacji: Gmina Lipowa ,pow. żywiecki, woj. śląskie

Opis przedmiotu zamówienia :

DOSTAWA WAPNA NAWOZOWEGO WAPNIOWO - WEGLANOWEGO (MIN.52% CaO) W ILOŚCI 1108 TON DLA POTRZEB WAPNOWANIA GLEBNA TERENIE GMINY LIPOWA W 2007 ROKU

Wspólny Słownik Zamówień CPV 14311000-4

Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji 01.03.2007r – 15.04.2007r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie : cena – 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy w Lipowej , pokój nr 3 ,lub

za zaliczeniem pocztowym do dnia 15.02.2007r.

Uprawniona do kontaktów z wykonawcami – Maria Jasek tel.(033) 87-18-48 w godz. 07:00 do 13:00,

Urząd Gminy Lipowa ,pokój nr 3

Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Lipowa, pok. nr 13

Termin składania ofert upływa w dniu 15.02.2007r do godz.10:00,

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.02.2007r godz.. 10:15, w Urzędzie Gminy Lipowa, Sala Narad.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1i 2 , spełniający

wymogiart.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Termin związania ofertą : 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Wykonawcy, którzy będą pobierać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w wersji elektronicznej ze strony internetowej www.przetargi.ug-lipowa.com zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego e-mailem, faksem lub pocztą.OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTYna: DOSTAWĘ WAPNA NAWOZOWEGO W ILOŚCI 1412,7 TONY O ZAWARTOŚCI TLENKU WAPNIA(CAO) +MgO min 60% wtym tlenku magnezu minimum 20% DLA POTRZEB WAPNOWANIA GLEB NA TERENIE GMINY LIPOWA W 2006R.

Lipowa dnia 23.02.2007r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

URZĄD GMINY 34-324 LIPOWA

informuje, że w wyniku przetargu ogłoszonego w portalu UZP na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w dniu 07.02.2007r. na:

DOSTAWĘ WAPNA NAWOZOWEGO W ILOŚCI 1412,7 TONY O ZAWARTOŚCI TLENKU WAPNIA(CAO) +MgO min 60%
wtym tlenku magnezu minimum 20%
DLA POTRZEB WAPNOWANIA GLEB NA TERENIE GMINY LIPOWA W 2006R.

jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy:

OSADKOWSKI SA
56 – 420 Bierutów
ul.Kolejowa 6

Cena wybranej oferty wynosi 83 310,52 zł brutto.
Słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dziesięć złotych 52/100.

PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider