Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA : PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ROBÓT PRZY BUDOWIE SALI GIMNASTYCZNEJ OBOK SZJKOŁY PODSTAWOWEJ W LEŚNEJOGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60.000 Euro

Gmina Lipowa Szkoła Podstawowa w Leśnej
34-300 Żywiec Leśna 68
pow. żywiecki, woj. śląskie
tel./fax. (33) 8671092
e-mail: splesna@wizja.net.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ROBÓT PRZY BUDOWIE SALI GIMNASTYCZNEJ OBOK SZJKOŁY PODSTAWOWEJ
W LEŚNEJ

Miejsce realizacji: Gmina Lipowa, wieś Leśna

CPV – 74.26.20.00-3 Usługi nadzoru budowlanego

Termin realizacji – do czasu zakończenia inwestycji, lecz nie dłużej niż 4 lata.
Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najniższa cena.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Szkole Podstawowej w Leśnej - sekretariat, lub za zaliczeniem pocztowym do dnia 11.05.2007r.
Uprawniona do kontaktów z wykonawcami – Anna Polak, tel. (33) 8671092
w godz. 8:00 do 12:00, Szkoła Podstawowa w Leśnej – sekretariat.
Oferty należy składać w Sekretariacie Szkoły Podstawowej w Leśnej.
Termin składania ofert upływa dnia 11.05.2007r o godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.05.2007r o godz. 10:15 w Szkole Podstawowej w Leśnej , sekretariat.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe:
 Spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Wykonawcy, którzy będą pobierać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w wersji elektronicznej ze strony internetowej www.przetargi.ug-lipowa.com zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego e-mailem, faksem lub pocztą.
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ROBÓT PRZY BUDOWIE SALI GIMNASTYCZNEJ OBOK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LEŚNEJ

Leśna, dnia 16 maja 2007r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Gmina Lipowa – Szkoła Podstawowa w Leśnej
34-300 Żywiec Leśna 68
pow. żywiecki
woj. śląskie
tel. (33) 8671092
faks:(33) 8671092
http://www.ug-lipowa.com./
e-mail:splesna@wizja.net.pl


informuje, że w wyniku przetargu ogłoszonego w Portalu Urzędu Zamówień Publicznych,na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej w dniu 26.04.2007r na:

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO
NAD REALIZACJĄ ROBÓT PRZY BUDOWIE
SALI GIMNASTYCZNEJ OBOK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LEŚNEJ

jako najkorzystniejsza i wybrana do realizacji została oferta:

Andrzej Boroń
34-300 Żywiec
Ul. Zacisze 17

Kwota wynagrodzenia wynosi 0,90% brutto w stosunku do wartości kosztorysów ofertowych netto / kosztorysów wybranych do realizacji inwestycji w procedurze przetargowej na poszczególne etapy budowy/.PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider