Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 60.000 Euro NA BUDOWĘ ZBIORNIKA MAGAZYNOWEGO WODY PITNEJ W MIEJSCOWOŚCI LIPOWA

Lipowa, dnia 08.05.2007r


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości powyżej 60.000 Euro

Urząd Gminy Lipowa
34-324 Lipowa 708
pow. żywiecki, woj. śląskie
tel./fax. (33) 8671849
e-mail: uglipowa@tenit.com.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:


BUDOWĘ ZBIORNIKA MAGAZYNOWEGO WODY PITNEJ W MIEJSCOWOŚCI LIPOWA
Miejsce realizacji: Wieś Lipowa, Gmina Lipowa, pow. żywiecki, woj. śląskie


Opis przedmiotu zamówienia:
Zakres robót objętych postępowaniem przetargowym obejmuje budowę zbiornika wody pitnej w miejscowości Lipowa o pojemności 150m3 wraz z przyległą infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu wokół zbiornika.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – 45231300-8, 45232100-3, 45223500-1
Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Wymagany termin realizacji – nie dłuższy niż 2 miesiące od daty podpisania umowy
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 90%, Termin – 10%
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy
w Lipowej, pokój nr 16, lub za zaliczeniem pocztowym do dnia 12.06.2007r
Wadium w wysokości 5.000 złotych.
Uprawniona do kontaktów z wykonawcami – Damian Binda, tel. (33) 8670810
w godz. 09:00 do 13:00, Urząd Gminy Lipowa, pokój nr 16
Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Lipowa, pok. Nr 13
Termin składania ofert upływa dnia 12.06.2007r o godz. 10:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.06.2007r o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy Lipowa,
Sala Narad.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.


Wykonawcy, którzy będą pobierać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w wersji elektronicznej ze strony internetowej www.przetargi.ug-lipowa.com zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego e-mailem, faksem lub pocztą.OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NA BUDOWĘ ZBIORNIKA MAGAZYNOWEGO WODY PITNEJ W MIEJSCOWOŚCI LIPOWA

Lipowa, dnia 05.07.2007r

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


Urząd Gminy Lipowa
34-324 Lipowa 708
pow. żywiecki
woj. śląskie
tel. (33) 8671848
fax. (33) 8671849
e-mail: uglipowa@tenit.com.pl

informuje, że w wyniku przetargu nr 4/A/2007 ogłoszonego na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej w dniu 08.05.2007r oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 92 z dnia 10.05.2007r pod pozycją 26426 na:

BUDOWĘ ZBIORNIKA MAGAZYNOWEGO WODY PITNEJ W MIEJSCOWOŚCI LIPOWA

jako najkorzystniejsza i wybrana do realizacji została oferta firmy
„HYDRO – BIELSKO” Sp. z o.o.
ul. Katowicka 37
43-346 Bielsko - Biała


Wartość wybranej oferty wynosi 1.020.515,64 zł brutto.
Termin realizacji: 12 tygodni od daty podpisania umowy
Gwarancja: 10 lat.PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider