Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 60.000 Euro NA:"BUDOWĘ SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W LEŚNEJ W ZAKRESIE: WYKONANIA ŁAW FUNDAMENTOWYCH"

Lipowa, dnia 09.05.2007rOGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości powyżej 60.000 Euro

Gmina Lipowa Szkoła Podstawowa w Leśnej
34-300 Żywiec Leśna 68
pow. żywiecki, woj. śląskie
tel./fax. (33) 8671092
e-mail: splesna@wizja.net.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na:

"BUDOWĘ SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W LEŚNEJ W ZAKRESIE: WYKONANIA ŁAW FUNDAMENTOWYCH"
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
– 45000000-7, 45211350-7, 45212200-8, 45212222-8

Miejsce realizacji: Wieś Leśna, Gmina Lipowa, pow. żywiecki, woj. śląskie

Opis przedmiotu zamówienia:
Zakres robót objętych postępowaniem przetargowym obejmuje budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leśnej w zakresie: wykonanie ław fundamentowych o powierzchni zabudowy 583,84 m2, wraz z podejściami wodociągowo kanalizacyjnymi oraz odwodnieniem wokół budowanej sali gimnastycznej.
Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Termin realizacji – dwa miesiące od daty podpisania umowy.
Wadium – 5 .000 zł.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena –100%.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Szkole Podstawowej w Leśnej / sekretariat/, za zaliczeniem pocztowym lub w wersji elektronicznej ze strony internetowej www.przetargi.ug-lipowa.com do dnia 14.06.2007r.
Uprawniona do kontaktów z wykonawcami – Anna Polak, tel. (33) 8671092 w godz. 08:00 do 12:00, Szkoła Podstawowa w Leśnej /sekretariat/.
Oferty należy składać w w Szkole Podstawowej w Leśnej / sekretariat/.
Termin składania ofert upływa dnia 14.06.2007r o godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2007r o godz. 10:15 w Szkole Podstawowej w Leśnej / sekretariat/.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Wykonawcy, którzy będą pobierać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w wersji elektronicznej ze strony internetowej www.przetargi.ug-lipowa.com zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego e-mailem, faksem lub pocztą.Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:NA: "BUDOWĘ SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W LEŚNEJ W ZAKRESIE: WYKONANIA ŁAW FUNDAMENTOWYCH"

Gmina Lipowa Szkoła Podstawowa w Leśnej
34-300 Żywiec Leśna 68
pow. żywiecki, woj. śląskie
tel./fax. (33) 8671092
e-mail: splesna@wizja.net.pl

Informuje ze w wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP nr93 z dnia11.05.2007r.pod pozycją 26773, na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń
na:
"BUDOWĘ SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W LEŚNEJ W ZAKRESIE: WYKONANIA ŁAW FUNDAMENTOWYCH"
jako najkorzystniejsza i wybrana do realizacji została oferta:
ZAKŁADU BUDOWLANO - MONTARZOWEGO
"PROBUD" Sp. Z o.o.
ul. Leśnianka 101. 34-300 Żywiec
Cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia wynosi: 312 398,54 zł. Słownie: trzysta dwanaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 54/100.PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider