Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: ODBIÓR I WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY LIPOWA (CPV) 90121310-7

Lipowa, dnia 06. 06. 2007 r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro


Urząd Gminy w Lipowej,
34-324 Lipowa 708,
tel (033) 8671848
fax (033) 8671849
e-mail: uglipowa@tenit.com.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:


ODBIÓR I WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY LIPOWA (CPV) 90121310-7

Termin realizacji – 4 lata od dnia podpisania umowy.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Nie dopuszcza się składanie oferty częściowej.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w URZĘDZIE GMINY W LIPOWEJ POKÓJ NR 3, lub za zaliczeniem pocztowym do dnia 02. 07. 2007 r.
Uprawniony do kontaktów z ofertami – JASEK MARIA tel. (033) 8671848, w godz. 8:30 do 14:00,
Urząd Gminy Lipowa, pok. nr 3.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – SEKRETARIAT URZĘDU GMINY
W LIPOWEJ POKÓJ NR 13.
Termin składania ofert upływa dnia 02. 07. 2007 r. o godzinie 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 02. 07. 2007 r. o godzinie 10:15 w URZĘDZIE GMINY LIPOWA, SALA NARAD.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2,
Spełniający warunki dodatkowe:
- spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Wykonawcy, którzy będą pobierać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w wersji elektronicznej ze strony internetowej www.przetargi.ug-lipowa.com zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego e-mailem, faksem lub pocztą.Ogłoszenie o wyniku postępowania na: Odbiór i wywóz odpadów komunalnych na terenie Gminy Lipowa

Lipowa, dnia 04.07.2007r.
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


Urząd Gminy 34 -324 Lipowa

informuje, że w wyniku przetargu ogłoszonego w portalu UZP na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w dniu 06.06.2007r na :

Odbiór i wywóz odpadów komunalnych
na terenie Gminy Lipowa

jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy :

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp.z o. o.
34 -300 Żywiec, ul. Bracka 51

Cena wybranej oferty wynosi 240.981,80 zł brutto,
Słownie : dwieście czterdzieści tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych 80/100.
PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider