Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

Przetarg nieograniczony na: SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO MARKI „STAR” 266 , NR Rej. SZY C940 rok prod. 1986


O G Ł O S Z E N I E

Urząd Gminy Lipowa 34 324 Lipowa 708 pow. żywiecki, woj. śląskie,
tel. (033) 8670810, fax 8671849, e-mail: uglipowa@tenit.com.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na: SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO MARKI „STAR” 266 , NR Rej. SZY C940 rok prod. 1986

Stan techniczny pojazdu: pojazd sprawny technicznie ,gotowy do jazdy.
Przedmiot przetargu można oglądać codziennie w godz.od 9:00-12:00 przy OSP w Lipowej, powiat Żywiec woj. śląskie.
Uprawniony do kontaktu z oferentami w zakresie postępowania przetargowego: Pytlarz Jacek -Urząd Gminy Lipowa pokój Nr 16 tel. ( 033 ) 8670810
Uprawniony do kontaktu z oferentami w zakresie udostępnienia przedmiotu przetargu do oględzin oraz informacji odnośnie sprawności techn.: Stanisław Konior tel ( 033 ) 8670810
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 2060 zł.
które należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Gminy / Bank Spółdzielczy w Żywcu nr rachunku 81 8137 0009 0000 2538 2000 0030 lub gotówką w kasie Urzędu Gminy do dnia 24.07.2007r. do godz. 10:00.
Wpłata wadium oznacza przyjęcie warunków przetargu.
Cena wywoławcza 20 600 zł brutto / słownie dwadzieścia tysięcy sześćset złotych brutto/.
Termin składania ofert upływa : 24.07.2007r. o godz. 10:00.
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w: Urzędzie Gminy w Lipowej pokój nr 13 - do dnia 24.07.2007r. do godz. 10:00.
Koperta powinna być oznaczona – „SPRZEDAŻ AUTOBUSU MARKI „AUTOSAN S. A.” NR Rej. BBS 8435
Oferta powinna zawierać dane osobowe oferenta, proponowaną cenę brutto określoną w złotych, potwierdzenie wpłaty wadium, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu oraz sposób kontaktu z oferentem.
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia : 24.07.2007r. godz. 10:15. w siedzibie Urzędu Gminy /Sala Narad/.
Wadium uczestnika który wygra przetarg zalicza się w poczet ceny nabycia samochodu a w wypadku uchylania się od kupna ulega przepadkowi, natomiast wadium pozostałych uczestników będzie do odbioru w kasie Urzędu Gminy w dniu 25.07.2007r.
Kryterium wyboru oferty jest : cena - 100%
Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu lub zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.Unieważnienie przetargu nieograniczonego na: SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO MARKI „STAR” 266 , NR Rej. SZY C940 rok prod. 1986

Przetarg unieważniono z uwagi na brak ofert.PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider