Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

Modernizacja drogi rolniczej w Słotwinie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60.000 Euro

Urząd Gminy Lipowa
34-324 Lipowa 708
pow. żywiecki, woj. śląskie
tel./fax. (33) 8671849
e-mail: uglipowa@tenit.com.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:
Modernizację drogi rolniczej

Miejsce realizacji: Gmina Lipowa, Sołectwo Słotwina pow. żywiecki, woj. śląskie

Niniejsze zamówienie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.07.2007 roku z numerem 123760-2007.
Opis przedmiotu zamówienia:
Modernizacja drogi rolniczej na długości : 690,00 mb.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – 45232400-6
Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Termin realizacji – 15 10. 2007 roku.
Wadium – 1 500 PLN.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena – 100%.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy
w Lipowej, pokój nr 3, lub za zaliczeniem pocztowym do dnia 17.08.2007r.
Uprawniona do kontaktów z wykonawcami – Lucyna Piekielska, tel. (33) 8671848 w godz. 8:00 do 14:00, Urząd Gminy Lipowa, pokój nr 3.
Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Lipowa, pok. Nr 13
Termin składania ofert upływa dnia 17.08.2007r o godz. 10:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.08.2007r o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy Lipowa,
Sala Narad.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe:
 Wykonali w okresie ostatnich 5 lat, co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie przeprowadzenia modernizacji, lub remontu dróg o wartości odpowiadającej cenie ofertowej robót stanowiących przedmiot zamówienia lub wyższej od tej ceny.
 Spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NA: Modernizację drogi rolniczej w Słotwinie

Lipowa dnia 07.09.2007r.OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

URZĄD GMINY 34-324 LIPOWA

informuje, że w wyniku przetargu ogłoszonego w portalu UZP na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w dniu 23.07.2007r. na:

Modernizację drogi rolniczej w Słotwinie

jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EDAR”
Leśna 17 34-300 Żywiec

Cena wybranej oferty wynosi: 137 960,33 zł brutto.
Słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset
sześćdziesiąt złotych 33/100.PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider