Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na:ZAKUP AUTOBUSU MARKI „AUTOSAN” DO PRZEWOZU DZIECI


Lipowa dnia 10.08.2007r.OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Urząd Gminy w Lipowej,
34-324 Lipowa 708,
woj. śląskie, pow. żywiecki,
tel (033) 8671848
fax (033) 8671849
e-mail: uglipowa@tenit.com.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

ZAKUP AUTOBUSU MARKI „AUTOSAN” DO PRZEWOZU DZIECI
/CPV 34121000-1/

Termin realizacji – do 30 sierpnia 2007r.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Nie dopuszcza się składanie oferty częściowej.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w URZĘDZIE GMINY W LIPOWEJ POKÓJ NR 16, lub za zaliczeniem pocztowym do dnia 16.08.2007r.
Uprawniony do kontaktów z oferentami - PYTLARZ JACEK tel. (033) 8670810, w godz. 8:30 do 14:00, Urząd Gminy Lipowa, pok. nr 16.
Oferty należy składać w - SEKRETARIAT URZĘDU GMINY W LIPOWEJ POKÓJ NR 13. Urząd Gminy w Lipowej 34-324 Lipowa 708.
Termin składania ofert upływa dnia 20.08.2007r. o godzinie 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.08.2007r. o godzinie 10:15 w URZĘDZIE GMINY LIPOWA, SALA NARAD.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe:
- spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Wykonawcy, którzy będą pobierać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w wersji elektronicznej ze strony internetowej www.przetargi.ug-lipowa.com zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego e-mailem, faksem lub pocztą.
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na: ZAKUP AUTOBUSU MARKI „AUTOSAN” DO PRZEWOZU DZIECI

Lipowa dnia 20.07.2007r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

URZĄD GMINY 34-324 LIPOWA

informuje, że w wyniku przetargu ogłoszonego w portalu UZP na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w dniu 10.07.2007r. na:

ZAKUP AUTOBUSU MARKI „AUTOSAN” DO PRZEWOZU DZIECI

jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy:

„TOMBUD" Spółka Jawna
61-697 POZNAŃ
Oś. Wichrowe Wzgórze 26/132

Cena wybranej oferty wynosi 122 000,00 zł brutto.
Słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100.PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider