Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I PLACÓW W SEZONIE 2007/2008

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów na terenie gminy Lipowa.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
o wartości poniżej 60 000 euro.

Kategoria przetargu: usługi CPV 90.21.3000-3, 90.21.3000.

Urząd Gminy w Lipowej, 34-324 Lipowa 708 pow. żywiecki woj. śląskie ogłasza
przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów.

Miejsce realizacji: teren gminy Lipowa.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Termin realizacji – od 01 listopada 2007 r. do 15 kwietnia 2008 r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena (koszt) – 100 %

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej lub można
odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 3.

Uprawniona do kontaktów z ofertami – Lucyna Piekielska, tel. /033/8671848
pok.3, w godz. 8.00 – 14.00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 13.

Termin składania ofert upływa dnia 19.10.2007 r. o godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.10. 2007 r. o godz. 10.15. w siedzibie
zamawiającego, pok.9.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 ust. 1 i 2,

Spełniający wymogi art. 22 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych, oraz
spełniający warunki dodatkowe:

W zakresie potencjału technicznego

- posiadać lub mieć dostęp do w pełni sprawnych jednostek, sprzętu pojazdów lub innego sprzętu technicznego.

W zakresie doświadczenia zawodowego

- posiadać doświadczenie zawodowe w prowadzeniu akcji zimowej.

W zakresie dyspozycyjności

- w przypadku nagłych zmian pogody powodujących konieczność podjęcia czynności rozpoczęcia pracy w ciągu dwóch godzin od wystąpienia opadów, czy śliskości, lub powiadomienia przez Zamawiającego.

Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Lipowa, dnia 04.10. 2007 rok.


Wykonawcy, którzy będą pobierać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w wersji elektronicznej ze strony internetowej www.przetargi.ug-lipowa.com zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego e-mailem, faksem lub pocztą.OGLOSZENIE O WYBORZE OFERTY w przetargu nieograniczonym na:,,ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I PLACÓW NA TERENIE GMINY LIPOWA W OKRESIE: OD 1 LISTOPADA 2007 DO 15 KWIETNIA 2008 ROKU”.


Urząd Gminy 34-324 Lipowa
informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej w dniu 11.10.2007 r. na:

,,ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I PLACÓW NA TERENIE GMINY LIPOWA W OKRESIE:
OD 1 LISTOPADA 2007 DO 15 KWIETNIA 2008 ROKU”.

zostały wybrane oferty:

Dla rejonu *I
Usługi Transportowe, Sprzętem Rolniczym i inne
Czesław Sowa, Sienna 143, 34-300 Żywiec.

Cena wybranej oferty za 1 r-g wynosi:
Ciągnik z pługiem URSUS 35-12 – 96,30 złotych brutto.
Ciągnik z pługiem i rozrzutnikiem URSUS 35-12 – 107,00 złotych brutto.

Dla rejonu *II
Usługi Transportowo – Rolnicze, Handel Obwoźny
Włodzimierz Gruszka, 34-324 Lipowa 608

Cena wybranej oferty za 1 r-g wynosi:
URSUS U 914 4x4 z pługiem ciężkim – 128,40 złotych brutto.
URSUS U 914 4x4 z pługiem lekkim – 123,05 złotych brutto.
Ciągnik T 150 K z pługiem klinowym – 160,50 złotych brutto.

Dla rejonu *III

Majątek Ziemski Lipowa Sp. z o.o.
34-324 Lipowa 1

Cena wybranej oferty za 1 r-g wynosi:
Ciągnik rolniczy Lamborghini 874-90 GRAND PRIX 90 DT z pługiem – 89,00 złotych brutto.


Dla rejonu * IV

Majątek Ziemski Lipowa Sp. z o.o.
34-324 Lipowa 1

Cena wybranej oferty za 1 r-g wynosi:
Ciągnik rolniczy John Deere 6620SE MW1 z pługiem – 122,00 złotych brutto.
Ciągnik rolniczy John Deere 6620SE MW1 z pługiem i rozrzutnikiem – 130,01 złotych brutto.

Dla rejonu *V

Majątek Ziemski Lipowa Sp. z o.o.
34-324 Lipowa 1

Cena wybranej oferty za 1 r-g wynosi:
Ciągnik rolniczy Lamborghini GRAND PRIX 95 Target z pługiem wirnikowym – 112,00 złotych brutto.
Koparko – ładowarka CATERPILLAR 428B – 108,00 złotych brutto.

PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider