Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Lipowa.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Lipowa.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym.


Kategoria przetargu: usługi CPV 90.21.3000-3, 90.21.3000.

Urząd Gminy w Lipowej, 34-324 Lipowa 708 pow. żywiecki woj. śląskie ogłasza
przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Lipowa.

Miejsce realizacji: teren gminy Lipowa.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Termin realizacji – od 01 listopada 2007 r. do 15 kwietnia 2010 r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena (koszt) – 100 %

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej, lub można
odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 3.

Uprawniona do kontaktów z oferentami – Lucyna Piekielska, tel. /033/8671848
pok.3, w godz. 8.00 – 14.00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 13.

Termin składania ofert upływa dnia 19.10.2007 r. o godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 19. 10.2007 r. o godz. 10.15. w siedzibie
zamawiającego, pok.9.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 ust. 1 i 2,

Spełniający wymogi art. 22 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych, oraz
spełniający warunki dodatkowe:

W zakresie potencjału technicznego

- posiadać lub mieć dostęp do w pełni sprawnych jednostek, sprzętu pojazdów lub innego sprzętu technicznego.

W zakresie doświadczenia zawodowego

- posiadać doświadczenie zawodowe w prowadzeniu akcji zimowej.

W zakresie dyspozycyjności

- w przypadku nagłych zmian pogody, powodujących konieczność podjęcia czynności ,rozpoczęcia pracy w ciągu dwóch godzin od wystąpienia opadów, czy śliskości, lub powiadomienia przez Zamawiającego.

Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.


Wykonawcy, którzy będą pobierać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w wersji elektronicznej ze strony internetowej www.przetargi.ug-lipowa.com zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego e-mailem, faksem lub pocztą.OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:,,ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY LIPOWA W OKRESIE: OD 1 LISTOPADA 2007 DO 15 KWIETNIA 2010 ROKU”.

Lipowa, dnia 23. 10. 2007 r.OGLOSZENIE O WYBORZE OFERTY


Urząd Gminy 34-324 Lipowa
informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej w dniu 11.10.2007 r. na:


,,ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY LIPOWA W OKRESIE:
OD 1 LISTOPADA 2007 DO 15 KWIETNIA 2010 ROKU”.

zostały wybrane oferty:

Dla rejonu *I
Usługi Transportowe, Sprzętem Rolniczym i inne
Czesław Sowa, Sienna 143, 34-300 Żywiec.

Cena wybranej oferty za 1 r-g wynosi:
STAR 244 z piaskarką i pługiem lekkim i ciężkim – 160,50 złotych brutto
Ciągnik z pługiem i rozrzutnikiem – 107,00 złotych brutto
Pług wirnikowy – 463,60 złotych brutto
Ładowarka Ł-200 – 164,70 złotych brutto

Dla rejonu *II
Usługi Transportowe, Jan Luranc
34-326 Pietrzykowice, ul. Zgodna 7.

Cena wybranej oferty za 1 r-g wynosi:
STAR 244 z piaskarką i pługiem – 160,50 złotych brutto
ZETOR 7211 z pługiem – 85,60 złotych brutto
Pług wirnikowy – 463,60 złotych brutto
Ładowarka Ł- 200 – 164,70 złotych bruttoPowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider