Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Dostawę paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy w Lipowej . /CPV 231211002-2, 23111200-0/

Urząd Gminy w Lipowej,
34-324 Lipowa 708,
woj. śląskie, pow. żywiecki,
tel (033) 8671848
fax (033) 8671849
e-mail: przetargi@ug-lipowa.com
ogłasza przetarg nieograniczony na:

ZAKUP PALIW PŁYNNYCH DLA POTRZEB URZĘDU GMINY W LIPOWEJ
/CPV 231211002-2, 23111200-0/

Termin realizacji – stosownie do potrzeb Zamawiającego w terminie od 01.02.2008r. do 31stycznia 2009 r.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Nie dopuszcza się składanie oferty częściowej.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena oraz odległość do stacji paliw.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w URZĘDZIE GMINY W LIPOWEJ POKÓJ NR 16, lub za zaliczeniem pocztowym do dnia 21.01.2008r.
Uprawniony do kontaktów z oferentami - PYTLARZ JACEK tel. (033) 8670810, w godz. 8:30 do 14:00, Urząd Gminy Lipowa, pok. nr 16.
Oferty należy składać w - SEKRETARIAT URZĘDU GMINY
W LIPOWEJ POKÓJ NR 13.
Termin składania ofert upływa dnia 21.01.2008r. o godzinie 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.01.2008r. o godzinie 10:15 w URZĘDZIE GMINY LIPOWA, SALA NARAD.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe:
- spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Wykonawcy, którzy będą pobierać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
w wersji elektronicznej ze strony internetowej www.przetargi.ug-lipowa.com zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego e-mailem, faksem lub pocztą.OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W PRZ|ETARGU NIEOGRANICZONYM NA:ZAKUP PALIW PŁYNNYCH DLA POTRZEB URZĘDU GMINY W LIPOWEJ

Lipowa dnia 23.01.2008r.


URZĄD GMINY 34-324 LIPOWA

informuje, że w wyniku przetargu ogłoszonego w portalu UZP na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w dniu 08.01.2008r. na:

ZAKUP PALIW PŁYNNYCH DLA POTRZEB URZĘDU GMINY W LIPOWEJ
/CPV 231211002-2, 23111200-0/

jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy:

„BOMAR" Spółka Jawna
Marek Kołtowski, Bogdan Sromek
34-324 Lipowa 923

Cena wybranej oferty wynosi 94 880,00 zł brutto.
Słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych 00/100.
Odległość do stacji CPN wynosi 0.4 km.PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider