Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

Remont drogi dojazdowej u ” Kubaczki ” w Lipowej Podlas, oraz remont przepustu leżącego w ciągu tej drogi na potoku Kalonka uszkodzonych wskutek gwałtownej ulewy w dniu 6 -7.09.2007r.

Lipowa, dnia 28.03.2008r.
Nr sprawy 3A//2008
OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Dz.U. z 2006r. Nr 164 poz.1163 z późn. zm.
Prawo zamówień publicznych
na:
Remont drogi dojazdowej u ” Kubaczki ” w Lipowej Podlas,
oraz remont przepustu leżącego w ciągu tej drogi na potoku Kalonka
uszkodzonych wskutek gwałtownej ulewy w dniu 6 -7.09.2007r.


CPV: 45220000-5, 45233141-9

1. Zamawiający:
Pełna nazwa zamawiającego: Urząd Gminy Lipowa
.Adres: 34-324 Lipowa 708
REGON: 000543321
Internet: http:/ www.ug-lipowa..com /
e-mail: przetargi@ug-lipowa.com
Numer telefonu: (33) 8670810, faks:(33) 8670810

2. Przedmiot zamówienia: Remont drogi dojazdowej wzdłuż potoku” Drągowy” w Lipowej Podlas
wraz z remontem przepustu,oraz muru oporowego
Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w SIWZ.

3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 3 po pokryciu kosztów administracyjnych w kwocie 15 zł, lub pobrać ze strony www.przetargi.ug-lipowa.com.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Termin wykonania zamówienia: do 30.09.2008r.
6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ofert jest opisany w SIWZ.

7. Wymagane wadium: 1500 zł.

8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena brutto – 100%
9. Oferty należy składać w: Urzędzie Gminy w Lipowej pokój nr 13 / sekretariat/
do godz. 1000 dnia: 22.04.2008r.

10.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.04.2008r. o godz1005 w sali narad w siedzibie Zamawiającego.

11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
12. Osoby uprawnione do kontaktów:
- w sprawach merytorycznych – Pani Lucyna Piekielska, tel. (0-33) 867 18 48, w godz. 900 -1300
- w sprawach proceduralnych – Pan Jacek Pytlarz, tel. (0-33) 867 08 10, w godz. 900 -1300
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NA: REMONT DROGI DOJAZDOWEJ U ,,KUBACZKI” W LIPOWEJ PODLAS ORAZ REMONT PRZEPUSTU LEŻĄCEGO W CIĄGU TEJ DROGI NA POTOKU KALONKA”

Lipowa dnia,05.05.2008r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i wykluczeniu wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 3/A/2008
„REMONT DROGI DOJAZDOWEJ U ,,KUBACZKI” W LIPOWEJ PODLAS ORAZ REMONT PRZEPUSTU LEŻĄCEGO W CIĄGU TEJ DROGI NA POTOKU KALONKA”
Urząd Gminy Lipowa informuje, że w dniu 05.05.2008 roku dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu Nr 3/A/2008 „Remont drogi dojazdowej u ,,Kubaczki”w Lipowej Podlas oraz remont przepustu leżącego w ciągu tej drogi na potoku Kalonka”
1.Jako oferta najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:
Przedsiębiorstwo Usługowe ,,FADRÓG” ul. Żwirowa 22, 34-300 Żywiec
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu. Oferta jest zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała 10 punktów w kryterium oceny ofert „cena „. W związku z tym, na podstawie art.91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych wybiera się tą ofertę jako najkorzystniejszą.
2.Oferta złożona Konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowo ,,MATBUD”
Tomasz Lukas, ul. Węglowa 5,
34-300 Żywiec,
Firma Usługowo –Handlowa WGB
Wojciech Gaweł, ul. Obrońców Węgierskiej Górki 20A
34 -350 Węgierska Górka,
Jest poprawna i zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta uzyskała 9,43 punktów w kryterium oceny ofert „cena”.

3.Oferta złożona przez:
Przedsiębiorstwo Transportowo – Remontowo - Budowlane Stanisław Lukas, ul. Akacjowa 1, 34-326 Pietrzykowice, nie spełnia wymogów Specyfikacji Warunków Zamówienia. W ofercie Wykonawcy dołączono potwierdzenie dokonania wpłaty wadium w wysokości 1500,00zł .
Zgodnie z art.45,ust.3 wadium powinno zostać wniesione na konto Zamawiającego przed upływem składania ofert, jednak na dzień 22.04.2008r. do godz. 10 00 na koncie Urzędu Gminy nie potwierdzono wpływu powyższej kwoty.
W związku z tym Wykonawca został wykluczony z postępowania nr 3/A/2008 „Remont drogi dojazdowej u ,,Kubaczki” w Lipowej Podlas oraz remont przepustu leżącego w ciągu tej drogi na potoku Kalonka” na mocy art.24,ust.2,pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, a jego oferta została odrzucona na podstawie art.89,ust.1, pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych.PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider