Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

Przebudowa części istniejących pomieszczeń w Przedszkolu 3 oddziałowym w Leśnej.

Lipowa, dnia 21.04.2008r.
Nr sprawy 1//2008
OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Dz.U. z 2006r. Nr 164 poz.1163 z późn. zm.
Prawo zamówień publicznych
na:
Przebudowa części istniejących pomieszczeń w Przedszkolu 3 oddziałowym w Leśnej.


CPV: 45214100-1

1. Zamawiający:
Pełna nazwa zamawiającego: Gmina Lipowa Przedszkole w Leśnej
.Adres: 34-300 LEŚNA 134
REGON: 072353225
Internet:
e-mail: przetargi@ug-lipowa.com
Numer telefonu: (33) 8671496 , faks:(33) 8671496

2. Przedmiot zamówienia:
Przebudowa części istniejących pomieszczeń w Przedszkolu 3 oddziałowym w Leśnej.

3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego pokój Dyrektora , lub pobrać ze strony www.przetargi.ug-lipowa.com.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Termin wykonania zamówienia: od 01.07.2008r. do 14.08.2008r.
6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ofert jest opisany w SIWZ.

7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena brutto – 100%
8. Oferty należy składać w: Przedszkolu w Leśnej 34-300 Leśna 134 / pokój Dyrektora. /
do godz. 1000 dnia: 12.05.2008r.

9 .Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.05.2008r. o godz1005 w siedzibie Zamawiającego.

10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
11. Osoby uprawnione do kontaktów:
– Pani Barbara Piecuch, tel. :(33) 8671496, w godz. 900 -1300

OGŁOSZENIE o unieważnieniu postępowania przetargowego na: Przebudowę części istniejących pomieszczeń w Przedszkolu 3 oddziałowym w Leśnej.

Lipowa, dnia 13.04.2008r.
Nr sprawy 1/2008


OGŁOSZENIE

o unieważnieniu postępowania przetargowego na:
Przebudowę części istniejących pomieszczeń w Przedszkolu 3 oddziałowym
w Leśnej.


Gmina Lipowa Przedszkole w Leśnej Leśna 134 34-300 Żywiec informuje o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na Przebudowę części istniejących pomieszczeń w Przedszkolu 3 oddziałowym w Leśnej.
Unieważnienia postępowania dokonano w związku z tym że: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Podstawa prawna: Art. 93 ust 1 pkt. 4, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Dz.U. z 2006r. Nr 164 poz.1163 z późn. zm. Prawa zamówień publicznych,


PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider