Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

Remont drogi gminnej w Siennej od skrzyżowania z drogą powiatową do cmentarza – etap I km 0+000 do 0+515

Lipowa, dnia 05.05.2008r.

Nr sprawy 4/A//2008

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Dz.U. z 2006r. Nr 164 poz.1163 z późn. zm.
Prawo zamówień publicznych
na:

Remont drogi gminnej w Siennej od skrzyżowania z drogą powiatową do cmentarza – etap I km 0+000 do 0+515

CPV: 45000000-7, 45233000-9, 45233220-7

1. Zamawiający:
Pełna nazwa zamawiającego: Urząd Gminy Lipowa
Adres: 34-324 Lipowa 708
REGON: 000543321
Internet: http:/ www.ug-lipowa..com /
e-mail: przetargi@ug-lipowa.com
Numer telefonu: 33) 8670622,
faks:(33) 8671849

2. Przedmiot zamówienia: Remont drogi gminnej w Siennej od skrzyżowania z droga powiatową do cmentarza – etap I km 0+000 do 0+515
Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w SIWZ.

3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 3 po pokryciu kosztów administracyjnych w kwocie 15 zł, lub pobrać ze strony www.przetargi.ug-lipowa.com.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

5. Termin wykonania zamówienia: do 11.06.2008r.

6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ofert jest opisany w SIWZ.

7. Wymagane wadium: 2.000,00 zł.

8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena brutto – 100%
9. Oferty należy składać w: Urzędzie Gminy w Lipowej pokój nr 13 / sekretariat/
do godz. 10:00 dnia: 27.05.2008r.

10.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.05.2008r. o godz1015 w sali narad w siedzibie Zamawiającego.

11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
12. Osoby uprawnione do kontaktów:
- w sprawach merytorycznych – Krystyna Kućka, tel./fax. (0-33) 867 08 10, w godz. 9:00 -13:00
- w sprawach proceduralnych – Jacek Pytlarz, tel./fax. (0-33) 867 08 10, w godz. 9:00 -13:00Wykonawcy, którzy będą pobierać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w wersji elektronicznej ze strony internetowej www.przetargi.ug-lipowa.com zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego e-mailem, faksem lub pocztą.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „REMONT DROGI GMINNEJ W SIENNEJ OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ DO CMENTARZA – ETAP I KM 0+000 DO 0+515”

Lipowa dnia,27.05.2008r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 4/A/2008

„REMONT DROGI GMINNEJ W SIENNEJ OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ DO CMENTARZA – ETAP I KM 0+000 DO 0+515”

Urząd Gminy Lipowa informuje, że w dniu 27.05.2008 roku dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu nr 4/A/2008 „Remont drogi gminnej w Siennej od skrzyżowania z drogą powiatową do cmentarza – etap I km 0+000 do 0+515”

Jako oferta najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:
Żywiecką Spółkę Drogową „DROMIL” Sp. z o.o.,
34-300 Żywiec, ul. Leśnianka 102a

Cena jest jedynym kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu. Złożona została jedna oferta. Oferta jest zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała 10 punktów w kryterium oceny ofert „cena”. W związku z tym, na podstawie art.91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych wybiera się tę ofertę jako najkorzystniejszą.
Cena ofertowa wybranego wykonawcy wynosi: 155.273,80 zł brutto.PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider