Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:"BUDOWĘ SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W LEŚNEJ W ZAKRESIE: OD POZIOMU „0”DOSTANU SUROWEGO OTWARTEGO

Lipowa, dnia 09.05.2008rOGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości powyżej 60.000 Euro

Gmina Lipowa Szkoła Podstawowa w Leśnej
34-300 Żywiec Leśna 68
pow. żywiecki, woj. śląskie
tel./fax. (33) 8671092
e-mail: szkola@splesna.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na:

"BUDOWĘ SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W LEŚNEJ W ZAKRESIE: OD POZIOMU „0”DOSTANU SUROWEGO OTWARTEGO
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
– 45000000-7, 45211350-7, 45212200-8, 45212222-8

Miejsce realizacji: Wieś Leśna, Gmina Lipowa, pow. żywiecki, woj. śląskie

Opis przedmiotu zamówienia:
Zakres robót objętych postępowaniem przetargowym obejmuje budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leśnej w zakresie: wykonania stanu surowego otwartego na istniejących ławach fundamentowych o powierzchni zabudowy 583,84 m2, kubaturze 4 524,76 m3 oraz powierzchni użytkowej 774,88m2
Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Termin realizacji – 30 listopad 2008r..
Wadium – 10 .000 zł. Słownie: dziesięć tysięcy złotych.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena –100%.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Szkole Podstawowej w Leśnej / sekretariat/, za zaliczeniem pocztowym lub w wersji elektronicznej ze strony internetowej www.przetargi.ug-lipowa.com do dnia 04.06.2008r.
Uprawniona do kontaktów z wykonawcami – Anna Polak, tel. (33) 8671092 w godz. 08:00 do 12:00, Szkoła Podstawowa w Leśnej /sekretariat/.
Oferty należy składać w w Szkole Podstawowej w Leśnej / sekretariat/.
Termin składania ofert upływa dnia 04.06.2008r o godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.06.2008r o godz. 10:05 w Szkole Podstawowej w Leśnej / sekretariat/.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Wykonawcy, którzy będą pobierać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w wersji elektronicznej ze strony internetowej www.przetargi.ug-lipowa.com zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego e-mailem, faksem lub pocztą.
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:,, BUDOWĘ SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W LEŚNEJ W ZAKRESIE: od poziomu 0 do stanu surowego otwartego”

Leśna, dnia 09 czerwca 2008r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Gmina Lipowa – Szkoła Podstawowa w Leśnej
34-300 Żywiec Leśna 68
pow. żywiecki
woj. śląskie
tel. (33) 8671092
faks:(33) 8671092
http://www.ug-lipowa.com./
e-mail:szkola@splesna.pl

NFORMUJE, ŻE W WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ogłoszonego w BZP z dnia 09.05.2008 r.
pozycja 97636, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.

Na:,, BUDOWĘ SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W LEŚNEJ W ZAKRESIE: od poziomu 0 do stanu surowego otwartego”
Wspólny Słownik zamówień (CPV)
45000000-7, 4511350-7, 45212200-8, 4512222-8

jako najkorzystniejsza i wybrana do realizacji została oferta:

Zakład Robót Inżynieryjnych WODPOL Włoch i Marszałek sp.j.
ul. Ks.St.Słonki 24, 34-300 Żywiec

Cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia wynosi:
514 029,86 zł. / pięćset czternaście tysięcy dwadzieścia dziewięć/ zł 86/100.
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu. Oferta jest zgodna z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zmówienia i uzyskała 10 punktów w kryterium oceny ofert ,,cena”. W związku z tym, na podstawie art.91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych wybiera się tą ofertę jako najkorzystniejszą.

Pozostałe oferty zostały złożone przez następujące firmy:
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno - Handlowo – Usługowe ,,REMBUD” Sp. z o.o.
ul. Jana III Sobieskiego 16
34-300 Żywiec
Jest poprawna i zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta uzyskała 9,0152 punktów w kryterium oceny ofert ,,cena”.

,,KATIMEX”SP. Z O. O.
43-300 Bielsko-Biała
ul. Krasińskiego 5A
Jest poprawna i zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta uzyskała 7,9847 punktów w kryterium oceny ofert ,,cena”.

Zakład Budowlano – Montażowy
PROBUD Sp. z o. o.
34-300 Żywiec
ul. Leśnianka 101
Jest poprawna i zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta uzyskała 7,9175 punktów w kryterium oceny ofert ,,cena”.

FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA ,,KAJA”
Zięba Urszula
34-300 Żywiec ul. Kościuszki 29
Jest poprawna i zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta uzyskała 7,4074 punktów w kryterium oceny ofert ,,cena”.

Oferta złożona przez firmę:
DEEL Dorota Dobrzańska 43 – 300 Bielsko Biała Ul. Prusa 13/30
Została odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 poz. 2 ponieważ jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia . W przedmiarze robót w pozycji 15 d.5 KNNR 2 0403-02 łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej wpisano 40 m2 zgodnie z przedmiarem robót winno być 627 m2.
W kosztorysie ofertowym nie uwzględniono pozycji 31 d.7 KNNR 2 1201-03 podkłady betonowe pod podłogi i posadzki w ilości 1,320 m2.PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider