Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej- ujęcia wody pitnej w Lipowej wraz z rurociągiem grawitacyjnym oraz pompownią i stacją uzdatniania wody -kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipowa

Lipowa, dnia 09.07.2008r.
Nr sprawy 6A//2008
OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Dz.U. z 2006r. Nr 164 poz.1163 z późn. zm.
Prawo zamówień publicznych
na:
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej:
- ujęcia wody pitnej w Lipowej wraz z rurociągiem grawitacyjnym oraz pompownią i stacją uzdatniania wody
-kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipowa

CPV: 74840000-9, 74232220-2

1. Zamawiający:
Pełna nazwa zamawiającego: Urząd Gminy Lipowa
.Adres: 34-324 Lipowa 708
REGON: 000543321
Internet:http:/ www.ug-lipowa..com /
e-mail: przetargi@ug-lipowa.com
Numer telefonu:(33)8670810, faks:(33) 8670810

2. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej:
- ujęcia wody pitnej w Lipowej wraz z rurociągiem grawitacyjnym oraz pompownią i stacją uzdatniania Wody
- kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Lipowa
Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w SIWZ.
3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 16, lub pobrać ze strony www.przetargi.ug-lipowa.com.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Termin wykonania zamówienia: 6 miesięcy od podpisania umowy.
6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ofert jest opisany w SIWZ.
7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena brutto – 100%
8. Oferty należy składać w: Urzędzie Gminy w Lipowej pokój nr 13 / sekretariat/
do godz. 1000 dnia: 28.07.2008r.
10.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.07.2008r. o godz1015 w sali narad w siedzibie Zamawiającego.
11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
12. Osoby uprawnione do kontaktów:
- w sprawach merytorycznych – Z-ca Wójta Gminy Jerzy Knapek tel. (0-33) 867 18 48, w godz. 900 -1300
- w sprawach proceduralnych – Pan Jacek Pytlarz, tel. (0-33) 867 08 10, w godz. 900 -1300


Lipowa 22.07.2008r.
W związku z licznymi zapytaniami Zamawiający przedłuża termin składania ofert z dnia 28.07.2008r. na dzień 12.08.2008r. godz. 1000.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.08.2008r. o godzinie 1015.Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego na: Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej - ujęcia wody pitnej w Lipowej wraz z rurociągiem grawitacyjnym oraz pompownią i stacją uzdatniania wody - kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipowa

Lipowa, dnia 19.08.2008r.
Nr sprawy 6A/2008
OGŁOSZENIE

O unieważnieniu postępowania przetargowego
na:
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej
- ujęcia wody pitnej w Lipowej wraz z rurociągiem
grawitacyjnym oraz pompownią i stacją uzdatniania wody
- kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipowa

Urząd Gminy Lipowa informuje że postępowanie przetargowe na: Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej
- ujęcia wody pitnej w Lipowej wraz z rurociągiem grawitacyjnym oraz
pompownią i stacją uzdatniania wody - kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Lipowa, ogłoszone w BZP w dniu 09.07.2008 r. pod pozycją 154722 zostaje unieważnione zgodnie z Art.93 ust.1 poz 4, z uwagi na fakt że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W postępowaniu przetargowym złożono cztery oferty. wszystkie złożone oferty zawierały cenę przewyższającą kwotę którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania.PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider