Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA;DOWÓZ I ODWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY LIPOWA DO PLACÓWEK REHABILITACYJNO – EDUKACYJNO – WYCHOWACZYCH

Lipowa, dnia 04.08.2008r.
Nr sprawy 7A//2008
OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Dz.U. z 2006r. Nr 164 poz.1163 z późn. zm.
Prawo zamówień publicznych
na:
DOWÓZ I ODWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY LIPOWA DO PLACÓWEK REHABILITACYJNO – EDUKACYJNO – WYCHOWACZYCH”
(CPV): 60-11-34-00-7
1. Zamawiający:
Pełna nazwa zamawiającego: Urząd Gminy Lipowa
.Adres: 34-324 Lipowa 708
REGON: 000543321
Internet: http:/ www.ug-lipowa..com /
e-mail: przetargi@ug-lipowa.com
Numer telefonu: (33) 8670810, faks:(33) 8670810

1. 2. Przedmiot zamówienia: DOWÓZ I ODWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY LIPOWA DO PLACÓWEK REHABILITACYJNO – EDUKACYJNO – WYCHOWACZYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI.

Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w SIWZ.

3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 16, lub pobrać ze strony www.przetargi.ug-lipowa.com.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Termin wykonania zamówienia: do 30.08.2009r.
6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ofert jest opisany w SIWZ.

7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena brutto – 100%
9. Oferty należy składać w: Urzędzie Gminy w Lipowej pokój nr 13 / sekretariat/
do godz. 1000 dnia: 14.08.2008r.

10.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.08.2008r. o godz1005 w sali narad w siedzibie Zamawiającego.

11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
12. Osoby uprawnione do kontaktów:
)W sprawach merytorycznych – Pan Adrian Jagosz tel./033/8671849 wew. 43 w godz. 09.00 – 13.00
2) W sprawach proceduralnych – Pan Jacek Pytlarz, tel. /033/ 8670810 w godz. 09.00 – 13.00Wykonawcy, którzy będą pobierać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w wersji elektronicznej ze strony internetowej www.przetargi.ug-lipowa.com zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego e-mailem, faksem lub pocztą.Unieważnienie postępowania przetargowego na: DOWÓZ I ODWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY LIPOWA DO PLACÓWEK REHABILITACYJNO – EDUKACYJNO – WYCHOWACZYCH”

Lipowa, dnia 14.08.2008r.
Nr sprawy 7A/2008
OGŁOSZENIE

O unieważnieniu postępowania przetargowego
na:
DOWÓZ I ODWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY LIPOWA DO PLACÓWEK REHABILITACYJNO – EDUKACYJNO – WYCHOWACZYCH”
(CPV): 60-11-34-00-7

Urząd Gminy Lipowa informuje że postępowanie przetargowe na: DOWÓZ I ODWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY LIPOWA DO PLACÓWEK REHABILITACYJNO – EDUKACYJNO – WYCHOWACZYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI. ogłoszone w BZP w dniu 40.08.2008r. pod pozycją180148 zostaje unieważnione zgodnie z Art.93 ust.1 poz 4, z uwagi na fakt że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
.
PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider