Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:DOWÓZ I ODWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY LIPOWA DO PLACÓWEK REHABILITACYJNO – EDUKACYJNO – WYCHOWACZYCH

Lipowa, dnia 18.08.2008r.
Nr sprawy 8/A//2008
OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Dz.U. z 2006r. Nr 164 poz.1163 z późn. zm.
Prawo zamówień publicznych
na:
DOWÓZ I ODWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY LIPOWA DO PLACÓWEK REHABILITACYJNO – EDUKACYJNO – WYCHOWACZYCH”
(CPV): 60-11-34-00-7
1. Zamawiający:
Pełna nazwa zamawiającego: Urząd Gminy Lipowa
.Adres: 34-324 Lipowa 708
REGON: 000543321
Internet: http:/ www.ug-lipowa..com /
e-mail: przetargi@ug-lipowa.com
Numer telefonu: (33) 8670810, faks:(33) 8670810

1. 2. Przedmiot zamówienia: DOWÓZ I ODWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY LIPOWA DO PLACÓWEK REHABILITACYJNO – EDUKACYJNO – WYCHOWACZYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI.

Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w SIWZ.

3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 16, lub pobrać ze strony www.przetargi.ug-lipowa.com.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Termin wykonania zamówienia: do 30.08.2009r.
6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ofert jest opisany w SIWZ.

7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena brutto – 100%
9. Oferty należy składać w: Urzędzie Gminy w Lipowej pokój nr 13 / sekretariat/
do godz. 1000 dnia: 26.08.2008r.

10.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.08.2008r. o godz1005 w sali narad w siedzibie Zamawiającego.

11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
12. Osoby uprawnione do kontaktów:
)W sprawach merytorycznych – Pan Adrian Jagosz tel./033/8671849 wew. 43 w godz. 09.00 – 13.00
2) W sprawach proceduralnych – Pan Jacek Pytlarz, tel. /033/ 8670810 w godz. 09.00 – 13.00Wykonawcy, którzy będą pobierać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w wersji elektronicznej ze strony internetowej www.przetargi.ug-lipowa.com zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego e-mailem, faksem lub pocztą.Ogłoszenie owyniku postępowania przetargowego na: DOWÓZ I ODWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY LIPOWA DO PLACÓWEK REHABILITACYJNO – EDUKACYJNO – WYCHOWACZYCH”

Lipowa, dnia 01.09.2008r.
Nr sprawy 8A/2008
OGŁOSZENIE

O wyniku postępowania przetargowego
na:
DOWÓZ I ODWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY LIPOWA DO PLACÓWEK REHABILITACYJNO – EDUKACYJNO – WYCHOWACZYCH”
(CPV): 60-11-34-00-7

Urząd Gminy Lipowa informuje że w dniu 01.09.2008 roku dokonał wyboru oferty w postępowaniu Nr 8/A/2008r na: DOWÓZ I ODWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY LIPOWA DO PLACÓWEK REHABILITACYJNO – EDUKACYJNO – WYCHOWACZYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI. ogłoszone w BZP w dniu 18.08.2008r. pod pozycją 191286.
Do dnia 26.08.2008r. do godziny 10,00 została złożona jedna oferta .
Ofertę złożyła firma :
Biuro turystyczno Przewozowe „ Expres „BUS” Józef Kruczyński
34-370 Rajcza ul. Górska 13a.
Oferta jest poprawna i zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta jako jedyna ważna uzyskała 100 punktów w kryterium oceny ofert „cena” i została wybrana do realizacji.
Cena wybranej oferty wynosi 89.880,00 złotych brutto.


PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider