Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

Przetarg Nieograniczony na Zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów w sezonie 2008 2009.

Lipowa: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów w sezonie 2008 2009.
Numer ogłoszenia: 241583 - 2008; data zamieszczenia: 30.09.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Lipowej , Lipowa 708, 34-324 Lipowa, woj. śląskie.

Adres strony internetowej zamawiającego: uglipowa@tenit.com.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów w sezonie 2008 2009..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg i placów położonych na terenie gminy Lipowa polegające na: - odśnieżaniu i usuwaniu gołoledzi na drogach zarządzanych przez gminę, a w szczególności w miejscach niebezpiecznych t.j. na zakrętach, spadkach podłużnych oraz na skrzyżowaniach i przed skrzyżowaniami. Zamawiający zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg gminnych w następujących rejonach: I. Rejon. - 0435005 Sienna przez wieś dł.3,7 km - Leśna cmentarz dł.0,6 km - Leśna k Semli dł.0,4 km - Leśna Przedszkole - Kościół dł.0,3 km - Sienna k Jakubca dł.0,3 km ------------ 5,3 km Ponadto w II kolejności odśnieżania: - Koło Góry w Siennej - Do Zoniów w Siennej - Do Łodziany w Leśnej - Do Satławy w Leśnej - Do Bindy w Leśnej - Do Stadionu w Leśnej - Do Barteczki w Leśnej II Rejon. - Twardorzeczka od sklepu do Leśniczówki dł. 0,3 km - Od mostu u Widza do drogi powiatowej k Jaska w Twardorzeczce dł.0,3 km - w Twardorzeczce k Brolla dł.0,3.km - w Twardorzeczce do Błachutów dł.0,4 km - w Twardorzeczce do Kublina dł.0,4 km - w Twardorzeczce Sośliny dł.1,2 km - w Twardorzeczce na Mokryśne dł.0,6 km - w Ostrem ,,do Knapka I dł.0,3 km - w Ostrem ,,do Knapka II dł.0,3 km - w Ostrem ,,do Rypnia dł. 0,3 km - w Ostrem ,,do Miki dł. 0,2 km - boisko Gimnazjum w Twardorzeczce ------------ 4,6 km Ponadto w II kolejności odśnieżania: - w Twardorzeczce do Haręźlaka - w Twardorzeczce do Gąsiorka - do Polaka w Ostrem III Rejon. - Piwniczka - Kastelik w Dolnej Lipowej dł. 1,5 km - Do Semli w Dolnej Lipowej dł. 1,3 km - Lipowa Podkościół dł. 1,2 km - Lipowa Nadkościół dł. 1,3 km - Lipowa Zemanka- Podlas dł. 1,5 km - Lipowa Jaski - łącznik z Nadkościoł dł. 0,5 km - Lipowa - Wielidroga dł. 0,7 km - Parking Lipowa Karczma 700 m2 - Parking przy Urzędzie Gminy - Plac Szkoły Podstawowej w Lipowej ------------ 8,0 km +0,07 ha. Ponadto w II kolejności odśnieżania : - Do Urbasia w Lipowej Dolnej - Do Kanady w Lipowej Dolnej - Do Caputy w Lipowej Nadkościół - Do Biegunów w Lipowej Nadkościół - Do Kupczaka w Lipowej Brzezinach - Po Brzegach w Lipowej Brzezinach IV Rejon. - Słotwina przez wieś dł. 1,3 km - Słotwina Wandzle dł. 1,1 km - Lipowa Bugaj dł. 2,0 km - - Lipowa Poddzielec k Chudeckiej dł. 0,2 km - Lipowa ZZD dł. 1,5 km - Lipowa do Barutów dł. 1,3 km - Lipowa Baruty most Kalniański dł. 1,5 km - Lipowa Jastrząbka- Gwizdałówka dł. 0,8 km - Lipowa Podlas dł. 1,8 km - Lipowa Podlas do Drągowego dł. 0,5 km ------------ 12 km Ponadto w II kolejności odśnieżania: - Nad Szkołą w Słotwinie - Do Zuziaka w Lipowej Podlas - Do Wojtusiaka w Lipowej Podlas - Do Wojcieszyka w Lipowej Podlas V Rejon. Teren całej gminy w przypadku nadzwyczajnych opadów śniegu przy użyciu ciężkiego sprzętu: pług wirnikowy o szerokości roboczej min.2,40 m, oraz ładowarka o pojemności łyżki min. 1,5 m3. w okresie od 01 listopada 2008 r. do 15 kwietnia 2009 r..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.20.00-6, 90.21.30.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, liczba części: 5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium:

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy złożą ofertę nie podlegającą odrzuceniu. 2. Wykonawca składający ofertę powinien: a) być uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi, b) nie zalegać z opłacaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, z wyjątkiem przypadków kiedy oferent uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu, c) posiadać personel zdolny do wykonania prac określonych przedmiotem zamówienia. d) Ze względu na specyfikę dróg gminnych (małe szerokości, teren górski) zamawiający wymaga od wykonawców, aby do realizacji zamówienia w jednym rejonie dysponowali sprzętem w rodzaju: w rejonie 2, 3 i 4 usługa ma być wykonywana ciągnikiem z napędem na dwie osie, z pługiem posiadającym możliwość ustawiania kierunku odśnieżania(lewo- prawo), w rejonie 1 dopuszcza się wykonywanie usługi ciągnikiem z napędem na jedną oś z pługiem posiadającym możliwość ustawiania kierunku odśnieżania (lewo-prawo). Od wykonawców składających oferty na rejon 1,3 i 4 wymaga się ponadto obowiązkowego posiadania rozrzutnika. w rejonie 5 wymagany sprzęt typu ciężkiego: wirnik o szerokości roboczej min. 2,40 m, oraz ładowarka o pojemności łyżki min. 1,5 m3. Pojazdy wykonujące prace na drodze winny wysyłać żółte sygnały błyskowe. Jeżeli Wykonawca złoży oferty częściowe na realizację zamówienia w dwóch obszarach , a wykaże w nich ten sam sprzęt, jego oferta zostanie odrzucona. e) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji prac określonych przedmiotem zamówienia f) nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, g) w przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, powinni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. h) zapoznać się z treścią specyfikacji i przyjąć ją bez zastrzeżeń, i) w przypadku nagłych zmian pogody rozpoczęcia pracy w ciągu dwóch godzin. KRYTERIA I SPOSOBY DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW WYMAGANYCH OD OFERENTÓW 1. Oferta zostanie odrzucona, jeśli: 1) będzie niezgodna z ustawą prawo zamówień publicznych, 2) jej treść nie będzie odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 3) jej złożenie będzie stanowić czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 4) będzie zawierać rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 5) będzie złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 6) będzie zawierać omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy-prawo zamówień publicznych, lub błędy w obliczeniu ceny, 7) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, 8) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdro¬wotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni prze¬widziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wyko¬nania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za prze¬stępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzie¬lenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, prze¬stępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy - prawo zamówień publicznych. 3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 1) wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów; 2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępo¬wania; 3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków;.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: IV. DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTÓW Wykonawcy obowiązani są dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: a) ofertę sporządzoną na formularzu ofertowym ( załącznik nr 1 do SIWZ), b) oświadczenia: o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy - prawo zamówień publicznych (zał. Nr 2 do formularza ofertowego) oraz w zakresie określonym w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych (zał. Nr 3 do formularza ofertowego) c) informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (załącznik nr 6 do form. ofertowego) d) wykaz sprzętu i urządzeń jakie posiada wykonawca,( załącznik nr 5 do formularza ofertowego z udokumentowaniem źródeł jego pozyskania), e) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadający swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców , oraz załączenie dokumentów że usługi te zostały wykonane należycie ( zał. Nr 4 do formularza ofertowego). f) oświadczenie o akceptacji warunków umowy (zał. nr 7 do formularza ofertowego), g) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument uważa się za aktualny, jeżeli został wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, h) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, i) polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Polisa musi obejmować ubezpieczenie dotyczące prac związanych z wykonaniem usługi - ubezpieczenie od szkód wyrządzonych w trakcie wykonywania prac lub ich nienależytym wykonaniem. Dla punktu h dopuszcza się złożenie pisemnego oświadczenia. UWAGA ! Wykonujący mogą złożyć wspólną ofertę również w innej formie prawnej niż konsorcjum. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia UWAGA ! Dokumenty, o których mowa wyżej, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta (tzn. opatrzone datą, napisem za zgodność z oryginałem oraz podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta)..
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.ug-lipowa.com.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Lipowej 34-324 Lipowa708 pokój nr 3 powiat żywiecki woj. śląskie.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.10.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Lipowej 34-324 Lipowa708 pokój nr 13 sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów w sezonie 2008/2009dla rejonu I..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - 0435005 Sienna przez wieś dł.3,7 km - Leśna cmentarz dł.0,6 km - Leśna k/Semli dł.0,4 km - Leśna Przedszkole - Kościół dł.0,3 km - Sienna k/Jakubca dł.0,3 km ------------ 5,3 km Ponadto w II kolejności odśnieżania: - Koło Góry w Siennej - Do Zoniów w Siennej - Do Łodziany w Leśnej - Do Satławy w Leśnej - Do Bindy w Leśnej - Do Stadionu w Leśnej - Do Barteczki w Leśnej.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.20.00-6, 90.21.30.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2009.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów w sezonie 2008/2009 dla rejonu II.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: II Rejon. - Twardorzeczka od sklepu do Leśniczówki dł. 0,3 km - Od mostu u Widza do drogi powiatowej k Jaska w Twardorzeczce dł.0,3 km - w Twardorzeczce k Brolla dł.0,3.km - w Twardorzeczce do Błachutów dł.0,4 km - w Twardorzeczce do Kublina dł.0,4 km - w Twardorzeczce Sośliny dł.1,2 km - w Twardorzeczce na Mokryśne dł.0,6 km - w Ostrem ,,do Knapka I dł.0,3 km - w Ostrem ,,do Knapka II dł.0,3 km - w Ostrem ,,do Rypnia dł. 0,3 km - w Ostrem ,,do Miki dł. 0,2 km - boisko Gimnazjum w Twardorzeczce ------------ 4,6 km Ponadto w II kolejności odśnieżania: - w Twardorzeczce do Haręźlaka - w Twardorzeczce do Gąsiorka - do Polaka w Ostrem.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.20.00-6, 90.21.30.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2009.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów w sezonie 2008/2009 dla rejonu III.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: III Rejon. - Piwniczka - Kastelik w Dolnej Lipowej dł. 1,5 km - Do Semli w Dolnej Lipowej dł. 1,3 km - Lipowa Podkościół dł. 1,2 km - Lipowa Nadkościół dł. 1,3 km - Lipowa Zemanka- Podlas dł. 1,5 km - Lipowa Jaski - łącznik z Nadkościoł dł. 0,5 km - Lipowa - Wielidroga dł. 0,7 km - Parking Lipowa Karczma 700 m2 - Parking przy Urzędzie Gminy - Plac Szkoły Podstawowej w Lipowej ------------ 8,0 km +0,07 ha. Ponadto w II kolejności odśnieżania : - Do Urbasia w Lipowej Dolnej - Do Kanady w Lipowej Dolnej - Do Caputy w Lipowej Nadkościół - Do Biegunów w Lipowej Nadkościół - Do Kupczaka w Lipowej Brzezinach - Po Brzegach w Lipowej Brzezinach.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.20.00-6, 90.21.30.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2009.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów w sezonie 2008/2009dla rejonu IV.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: IV Rejon. - Słotwina przez wieś dł. 1,3 km - Słotwina Wandzle dł. 1,1 km - Lipowa Bugaj dł. 2,0 km - - Lipowa Poddzielec k Chudeckiej dł. 0,2 km - Lipowa ZZD dł. 1,5 km - Lipowa do Barutów dł. 1,3 km - Lipowa Baruty most Kalniański dł. 1,5 km - Lipowa Jastrząbka- Gwizdałówka dł. 0,8 km - Lipowa Podlas dł. 1,8 km - Lipowa Podlas do Drągowego dł. 0,5 km ------------ 12 km Ponadto w II kolejności odśnieżania: - Nad Szkołą w Słotwinie - Do Zuziaka w Lipowej Podlas - Do Wojtusiaka w Lipowej Podlas - Do Wojcieszyka w Lipowej Podlas.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.20.00-6, 90.21.30.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2009.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów w sezonie 2008/2009 dla rejonu V.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Teren całej gminy w przypadku nadzwyczajnych opadów śniegu przy użyciu ciężkiego sprzętu: pług wirnikowy o szerokości roboczej min.2,40 m, oraz ładowarka o pojemności łyżki min. 1,5 m3..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.20.00-6, 90.21.30.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2009.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.
OGLOSZENIE O WYBORZE OFERTY na: ,,ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I PLACÓW NA TERENIE GMINY LIPOWA W OKRESIE: OD 1 LISTOPADA 2008 DO 15 KWIETNIA 2009

Lipowa, dnia 20.10.2008 roku.OGLOSZENIE O WYBORZE OFERTY


Urząd Gminy 34-324 Lipowa
informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP pod pozycją 241583, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej
w dniu 30.09.2008 r. na:


,,ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I PLACÓW NA TERENIE GMINY LIPOWA W OKRESIE:
OD 1 LISTOPADA 2008 DO 15 KWIETNIA 2009 ROKU”.

Dla rejonu *I
Wpłynęły 2 oferty. Oferta Spółki z o.o. Majątek Ziemski Lipowa 1 została odrzucona na podstawie art., 89 ust1 pkt.1i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
Jako jedyną ważną ofertę wybrano ofertę firmy:
Usługi Transportowe, Sprzętem Rolniczym i inne
Czesław Sowa, Sienna 143, 34-300 Żywiec.
Oferta otrzymała 10 punktów.

Cena wybranej oferty za 1 r-g wynosi:
Ciągnik z pługiem URSUS 35-12 – 107,00 złotych brutto.
Ciągnik z pługiem i rozrzutnikiem URSUS 35-12 – 117,70 złotych brutto.

Dla rejonu *II
Wpłynęły 2 oferty. Oferta Spółki z o.o. Majątek Ziemski Lipowa 1 została odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt.1i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
Jako jedyną ważną ofertę wybrano ofertę firmy:

Usługi Transportowo – Rolnicze, Handel Obwoźny
Włodzimierz Gruszka, 34-324 Lipowa 608
Oferta otrzymała 10 punktów.

Cena wybranej oferty za 1 r-g wynosi:
URSUS U 914 4x4 z pługiem – 107,00 złotych brutto.
ZETOR 52 45 4x4 z pługiem – 107,00 złotych brutto.
Dla rejonu *III
Wpłynęła jedna oferta Spółki z o.o. Majątek Ziemski Lipowa 1,która została odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt.1i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

Na podstawie art.93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione.


Dla rejonu * IV

Wpłynęła jedna oferta Spółki z o.o. Majątek Ziemski Lipowa 1,która została odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt.1i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

Na podstawie art.93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione.


Dla rejonu *V

Wpłynęła jedna oferta Spółki z o.o. Majątek Ziemski Lipowa 1,która została odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt.1i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

Na podstawie art.93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione.PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider