Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

Obsługa merytoryczna projektupn. "Wczesna edukacja szansą na przyszłość"

Postępowanie przetargowe prowadzone w trybie zapytania o cenę na: Obsługę merytoryczna projektu pn. "Wczesna edukacja szansą na przyszłość"Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę nr ZOC.2/2008 na: Obsługę merytoryczną projektu pn. „Wczesna edukacja szansą na przyszłość”

Lipowa, dnia 21.10.2008r


Gmina Lipowa informuje, że w dniu 21 października 2008r dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu nr ZOC.2/2008 na obsługę merytoryczną projektu pn. „Wczesna edukacja szansą na przyszłość”.
Do dnia 14 października 2008r do godz. 10:00 wpłynęły 3 oferty.

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:
TechMaster Monika Stasica
Ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu. Oferta jest zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała 100 punktów. W związku z tym na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wybiera się tę ofertę jako najkorzystniejszą.
Cena oferty wynosi: 2.989 zł brutto miesięcznie co stanowi kwotę ogólną za 22 miesiące realizacji 65.758 zł brutto.

Oferta złożona przez firmę IRP Inwestycje – Rozwój – Personel Jarosław Niemczyk, 43-300 Bielsko – Biała ul. Siewna 12/29 jest poprawna i zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta uzyskała 82,00 punkty

Oferta złożona przez firmę EUroPerfect Labus Ewa 44-120 Pyskowice, ul. Strzelców Bytomskich 20/6/5 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 2 pkt.3 – oferent nie złożył w wymaganym terminie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu – aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider