Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów na terenie gminy Lipowa.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów na terenie gminy Lipowa.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
o wartości poniżej 60 000 euro.

Kategoria przetargu: usługi CPV 90620000-9; 90630000-2.

Urząd Gminy w Lipowej, 34-324 Lipowa 708 pow. żywiecki woj. śląskie ogłasza
przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów.

Miejsce realizacji: teren gminy Lipowa.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Termin realizacji – od dnia podpisania umowy do 15 kwietnia 2009 r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena (koszt) – 100 %

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej, lub
odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 3.

Uprawniona do kontaktów z oferentami – Lucyna Piekielska, tel. /033/8671848
pok.3, w godz. 8.00 – 14.00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 13 /sekretariat/.

Termin składania ofert upływa dnia 31.10.2008 r. o godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.10. 2008 r. o godz. 10.15. w siedzibie
zamawiającego, pok.9.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 ust. 1 i 2,

Spełniający wymogi art. 22 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych, oraz
spełniający warunki dodatkowe:

W zakresie potencjału technicznego

- posiadać lub mieć dostęp do w pełni sprawnych jednostek, sprzętu pojazdów lub innego sprzętu technicznego.

W zakresie doświadczenia zawodowego

- posiadać doświadczenie zawodowe w prowadzeniu akcji zimowej.

W zakresie dyspozycyjności

- w przypadku nagłych zmian pogody powodujących konieczność podjęcia czynności rozpoczęcia pracy w ciągu dwóch godzin od wystąpienia opadów, czy śliskości, lub powiadomienia przez Zamawiającego.

Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Lipowa, dnia 21.10. 2008 rok.


Wykonawcy, którzy będą pobierać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w wersji elektronicznej ze strony internetowej www.przetargi.ug-lipowa.com zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego e-mailem, faksem lub pocztą.

Unieważnienie przetargu nieograniczonego na :zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów w sezonie 2008/2009 na terenie Gminy Lipowa.Dla rejonu III, IV, V.

Przetarg unieważniono z uwagi na brak ofert.PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider