Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bw trybie zapytania o cenę nr ZOC 1/2008 naPełnienie nadzoru inwestorskiego nad poprawnością realizacji projektu pod nazwą –„e-Lipowa- Budowa Społeczeństwa informacyjnego w Gminie Lipowa „ Inżynier kontraktu

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad poprawnością realizacji projektu pod nazwą –„e-Lipowa- Budowa Społeczeństwa informacyjnego w Gminie Lipowa „ Inżynier kontraktuInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego bw trybie zapytania o cenę nr ZOC 1/2008 na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad poprawnością realizacji projektu pod nazwą –„e-Lipowa- Budowa Społeczeństwa informacyjnego w Gminie Lipowa „ Inżynier kontraktu

Lipowa dnia 17.09.2008 r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego bw trybie zapytania o cenę nr ZOC 1/2008 na:


Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad poprawnością realizacji projektu pod nazwą –„e-Lipowa- Budowa Społeczeństwa informacyjnego w Gminie Lipowa „ Inżynier kontraktu

Urząd Gminy Lipowa informuje, że w dniu 17.09.2008 roku dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu ZOC 1/2008 na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad poprawnością realizacji projektu pod nazwą –„e-Lipowa- Budowa Społeczeństwa informacyjnego w Gminie Lipowa „ Inżynier kontraktu.
Do dnia 26.08.2008r. do godz 10.00 wpłynęły 3 oferty.

1. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:
Tech Master Monika Stasica
Żywiec Ul. Kabaty 2
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu. Oferta
jest zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała 100 punktów. W związku z tym, na podstawie art.91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych wybiera się tą ofertę jako najkorzystniejszą.
Cena oferty wynosi 36 600 złotych brutto.
2. Oferta złożona przez:
Info- Mex Sp. z o.o.
Ul. Wesoła 19 B 34-300 Żywiec
Jest poprawna i zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta uzyskała 90,9 punktów.
3. Oferta złożona przez:
Usługi Informatyczne „Juraszek Czernek” s.c.
Ul. Wyzwolenia 8 Węgierska Górka
Jest poprawna i zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta uzyskała 85,71 punktów.PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider