Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA: Wykonanie sieci strukturalnej w Urzędzie Gminy wraz z budową i wyposażeniem serwerowni.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA:
Wykonanie sieci strukturalnej w Urzędzie Gminy wraz z budową i wyposażeniem serwerowni.
Numer ogłoszenia w BZP 292153 - 2008; data zamieszczenia: 30.10.2008

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Lipowej , Lipowa 708, 34-324 Lipowa, woj. śląskie.
• Adres strony internetowej zamawiającego: uglipowa@tenit.com.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie sieci strukturalnej w Urzędzie Gminy wraz z budową i wyposażeniem serwerowni..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie sieci strukturalnej w Urzędzie Gminy wraz z budową i wyposażeniem serwerowni. wtym:
1 Serwer 1 sztuka
2 Konsola do Szafy LCD 17 1 sztuka
3 Switch Typu 48x10 100 1 sztuka
4 Switch Typu 24x10 100 1 sztuka
5 Moduł SFP 1x1000Base 2 sztuki
6 Zasilacz awaryjny UPS 1 sztuka
7 Klimatyzacja do serwerowni 1 sztuka
8 FireWall 1 sztuka
9 System Backupu 1 sztuka
10 Wykonanie sieci strukturalnej wg. specyfikacji 1 komplet
11 Usługi instalacyjno-wdrożeniowe 1 komplet.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.71.00.00-0, 32.41.00.00-0, 48.82.00.00-2.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2008.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5) Wykonali w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej trzy usługi polegające na wykonaniu sieci strukturalnej wraz z budową serwerowi, o łącznej wartości co najmniej 100 000 złotych brutto . 6) ustanowią, w przypadku gdy oferenci wspólnie ubiegać się będą o udzielenie zamówienia, pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7) akceptują warunki zawarte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami i przyjmują je bez zastrzeżeń 2. Ocena spełniania ww. warunków będzie dokonywana metodą 0-1 tj. spełnia - nie spełnia w oparciu złożone przez oferentów oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. IX niniejszej specyfikacji..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie maja dostarczyć oferenci w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 1. Ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oraz o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - załącznik nr 3. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert. Warunek aktualności spełniać będzie również dokument wystawiony z datą wcześniejszą, lecz odpowiednio potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie. 4. Oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i w Urzędzie Skarbowym - załącznik nr 4. 5. Wykaz wykonanych usług w ciągu ostatnich trzech lat odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem okresu ich wykonywania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością - załącznik nr 8 6. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków postępowania przetargowego zawartych w niniejszej specyfikacji i jej załącznikach - załącznik nr 5 7. Oświadczenie, że oferent pozostaje związany ze złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 od daty upływu terminu do składania ofert - załącznik nr 6 8. Podpisany i zaparafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. 9. Wykaz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca pragnie zastrzec przed dostępem dla innych uczestników z podaniem podstawy prawnej. 10. W przypadku podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oferenci przedstawią dowód ustanowienia pełnomocnika z określonym zakresem pełnomocnictwa, zgodnie z art. 23 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych. UWAGA! 1.Dokumenty, o których mowa wyżej, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta (tzn. opatrzone datą, napisem za zgodność z oryginałem oraz podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta)..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.ug-lipowa.com.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lipowa 34-324 Lipowa 708 pokój nr 16.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.11.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Lipowa 34-324 Lipowa 708 pokój nr 13 sekretariat.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Wykonawcy, którzy będą pobierać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w wersji elektronicznej ze strony internetowej www.przetargi.ug-lipowa.com zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego e-mailem, faksem lub pocztą.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Wykonanie sieci strukturalnej w Urzędzie Gminy wraz z budową i wyposażeniem serwerowni.

Lipowa dnia 13.11.2008r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 11/A/2008 na:

Wykonanie sieci strukturalnej w Urzędzie Gminy wraz z budową i wyposażeniem serwerowni.

ogłoszonego dnia 30.10.2008r w BZP numer ogłoszenia 292153, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.


Gmina Lipowa informuje, że w dniu 13 listopada 2008r dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu nr 11/A/2008 na: Wykonanie sieci strukturalnej w Urzędzie Gminy wraz z budową i wyposażeniem serwerowni.
Do dnia 12 listopada 2008r do godz. 10:00 wpłynęły 2 oferty.

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:
”Infomex” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 34-300 Żywiec ul. Wesoła19 B
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu. Oferta jest zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała 100 punktów. W związku z tym na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wybiera się tę ofertę jako najkorzystniejszą.
Cena oferty wynosi: 119 545.47 zł brutto.
Oferta złożona przez firmę TTI Bogdan Słaboszewski, Jerzy Słaboszewski, Małgorzata Słaboszewska Spółka Jawna 43-316 Bielsko – Biała ul. Partyzantów 65 A jest poprawna i zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta uzyskała 84,00 punktyPowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider