Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów na terenie gminy Lipowa dla rejonu III,IV, V.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów na terenie gminy Lipowa.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
o wartości poniżej 60 000 euro.

Kategoria przetargu: usługi CPV 90620000-9; 90630000-2.

Urząd Gminy w Lipowej, 34-324 Lipowa 708 pow. żywiecki woj. śląskie ogłasza
przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów.

Miejsce realizacji: teren gminy Lipowa.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Termin realizacji – od dnia podpisania umowy do 15 kwietnia 2009 r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena (koszt) – 100 %

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej, lub
odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 3.

Uprawniona do kontaktów z oferentami – Lucyna Piekielska, tel. /033/8671848
pok.3, w godz. 8.00 – 14.00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 13 /sekretariat/.

Termin składania ofert upływa dnia 12.11.2008 r. o godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.11. 2008 r. o godz. 10.15. w siedzibie
zamawiającego, pok.9.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 ust. 1 i 2,

Spełniający wymogi art. 22 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych, oraz
spełniający warunki dodatkowe:

W zakresie potencjału technicznego

- posiadać lub mieć dostęp do w pełni sprawnych jednostek, sprzętu pojazdów lub innego sprzętu technicznego.

W zakresie doświadczenia zawodowego

- posiadać doświadczenie zawodowe w prowadzeniu akcji zimowej.

W zakresie dyspozycyjności

- w przypadku nagłych zmian pogody powodujących konieczność podjęcia czynności rozpoczęcia pracy w ciągu dwóch godzin od wystąpienia opadów, czy śliskości, lub powiadomienia przez Zamawiającego.

Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Lipowa, dnia 31.10. 2008 rok.


Wykonawcy, którzy będą pobierać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w wersji elektronicznej ze strony internetowej www.przetargi.ug-lipowa.com zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego e-mailem, faksem lub pocztą.OGLOSZENIE o wyborze oferty dla rejonu III i IV - oraz unieważnieniu przetargu dla rejonu V na:,,ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I PLACÓW NA TERENIE GMINY LIPOWA W OKRESIE: OD 1 LISTOPADA 2008 DO 15 KWIETNIA 2009

Lipowa, dnia 18.11.2008 roku.
Nr 12/A/2008
OGLOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Urząd Gminy 34-324 Lipowa
informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP pod pozycją 294123, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej
w dniu 31.10.2008 r. na:
,,ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I PLACÓW NA TERENIE GMINY LIPOWA W OKRESIE:
OD 1 LISTOPADA 2008 DO 15 KWIETNIA 2009 ROKU”.

Dla rejonu *III
Wpłynęła 1 oferta. Jako jedyną ważną ofertę wybrano ofertę firmy:
Usługi Transportowo – Rolnicze, Handel Obwoźny
Włodzimierz Gruszka, 34-324 Lipowa 608
Oferta otrzymała 10 punktów.

Cena wybranej oferty za 1 r-g wynosi:
Zetor 81-45 z pługiem – 107,00 złotych brutto
Zetor 81-45 z rozrzutnikiem – 117,70 złotych brutto

Dla rejonu *IV
Wpłynęła 1 oferta. Jako jedyną ważną ofertę wybrano ofertę firmy:
Usługi Transportowo – Rolnicze, Handel Obwoźny
Włodzimierz Gruszka, 34-324 Lipowa 608
Oferta otrzymała 10 punktów.

Cena wybranej oferty za 1 r-g wynosi:
Ursus 914 4x4 z pługiem – 133,75 złotych brutto
Ursus 914 4x4 z rozrzutnikiem – 144,45 złotych brutto

Dla rejonu *V

Nie wpłynęła żadna oferta.
Na podstawie art.93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione.PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider