Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

Przetarg nieograniczony na: Zakup i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Lipowa: Zakup i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Lipowej , Lipowa 708, 34-324 Lipowa, woj. śląskie.
• Adres strony internetowej zamawiającego: uglipowa@tenit.com.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa i instalacja oraz konfiguracja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w tym: Komputery stacjonarne 22 szt. Monitory LCD 17cali 17szt. Monitory LCD 19cali 5szt. Notebook 3 szt. Drukarka laserowa monochromatyczna 23szt. Drukarka laserowa 1 szt. Zasilacze awaryjne 24szt. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Oprogramowanie w tym: Corel Draw 12PL - 1 szt. Acrobat 9.0 Standard PL Version Win - 1szt Windows Small Business Serwer 2008 Standard + 40 licencji Client. molp GOV - 1 szt. Program antywirusowy (subskrypcja 3 lata) - 45 licencji.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6, 30.23.13.00-0, 30.23.21.10-8, 30.23.21.20-2.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2008.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5) Wykonali w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej trzy dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w tym każda z dostaw wartością brutto przedłożonej oferty, 6) ustanowią, w przypadku gdy oferenci wspólnie ubiegać się będą o udzielenie zamówienia, pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7) akceptują warunki zawarte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami i przyjmują je bez zastrzeżeń 2. Ocena spełniania ww. warunków będzie dokonywana metodą 0-1 tj. spełnia - nie spełnia w oparciu złożone przez oferentów oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. IX niniejszej specyfikacji..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie maja dostarczyć oferenci w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 1. Ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oraz o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - załącznik nr 3. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert. Warunek aktualności spełniać będzie również dokument wystawiony z datą wcześniejszą, lecz odpowiednio potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie. 4. Oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i w Urzędzie Skarbowym - załącznik nr 4. 5. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3-ch lat podobnych dostaw, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w tym każda z dostaw wartością brutto przedłożonej oferty - z podaniem wartości, okresu ich wykonywania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane z należytą starannością - załącznik nr 8 6. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków postępowania przetargowego zawartych w niniejszej specyfikacji i jej załącznikach - załącznik nr 5 7. Oświadczenie, że oferent pozostaje związany ze złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 od daty upływu terminu do składania ofert - załącznik nr 6 8. Podpisany i zaparafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. 9. Wykaz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca pragnie zastrzec przed dostępem dla innych uczestników z podaniem podstawy prawnej. 10. W przypadku podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oferenci przedstawią dowód ustanowienia pełnomocnika z określonym zakresem pełnomocnictwa, zgodnie z art. 23 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych. UWAGA! 1.Dokumenty, o których mowa wyżej, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta (tzn. opatrzone datą, napisem za zgodność z oryginałem oraz podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta)..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.ug-lipowa.com.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lipowa 34-324 Lipowa708 pokój 16.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.11.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Lipowa 34-324 Lipowa708 pokój 13 sekretariat.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr 13/A/2008 w trybie przetargu nieograniczonego na: zakup i instalację sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Lipowa dnia 05.12.2008r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr 13/A/2008 w trybie przetargu nieograniczonego na: zakup i instalację sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem ogłoszonego w BZP dnia 20.11.2008r.pod nr 323817, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzedu Gminy.

Gmina Lipowa informuje, że w dniu 05 grudnia 2008r dokonano wybory oferty najkorzystniejszej w postępowaniu nr 13/A/2008 na zakup i instalację sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
Do dnia 28 Listopada 2008r do godz. 10:00 wpłynęło 7 ofert.

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:
P.H. NETcomGrzegorz Czerwiński
Kielce, ul. Domaniówka 1/1B
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu. Oferta jest zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała 100 punktów. W związku z tym na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wybiera się tę ofertę jako najkorzystniejszą.
Cena oferty wynosi: 116.989,50zł brutto (słownie: sto szesnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych brutto).

Oferta złożona przez firmę KOMTECH P. Martuszewski Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 39 jest poprawna i zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta uzyskała 93,6 punktów.

Oferta złożona przez firmę INFOMEX Sp. z o.o. Żywiec, ul. Wesoła 19B jest poprawna i zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta uzyskała 93,1 punktów.

Oferta złożona przez firmę FHU S-COMP Katarzyna Wołoszyn Kraków, ul. Fiołkowa 12/9 została wykluczona z postępowania na podstawie art. 24, ust. 2 pkt 3, a złożona oferta została odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5.
Oferta nie spełnia warunków określonych części VII punkt 5 SIWZ.
Brak udokumentowania wykonania w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej trzech dostaw odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w tym każda z dostaw wartością brutto przedłożonej oferty.

Oferta złożona przez firmę PC LAND R. Caputa, M. Pawlus SJ Żywiec, ul. Dworcowa 38 została wykluczona z postępowania na podstawie art. 24, ust. 2 pkt 3, a złożona oferta została odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5.
Oferta nie spełnia warunków określonych części VII punkt 5 SIWZ.
Brak udokumentowania wykonania w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej trzech dostaw odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w tym każda z dostaw wartością brutto przedłożonej oferty.

Oferta złożona przez firmę TTI B., J., M. Słaboszewski SJ Bielsko-Biała, ul. Partyzantów 65A została odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2.
Oferta nie odpowiada treści SIWZ.
W ofercie na zakup i instalację sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem – w pozycji 11 zaoferowano oprogramowanie Windows SB 9.0 Standard PL Version Win + 40 licencji, natomiast zamawiający wymagał oprogramowania typu Windows Small Business Serwer 2008 Standard + 40 licencji Client molp GOV.

Oferta złożona przez firmę AF SEKO Sp. z o.o.Bielsko – Biała Ul. Bogusławskiego 17 została odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP.
Oferta nie odpowiada treści SIWZ.
W opisie przedmiotu zamówienia /Załącznik nr 1do SIWZ/ pozycja nr 2 (Monitory LCD 17”) Zamawiający żądał sprzętu o:
- poborze mocy – praca/spoczynek Max. 29/2 Watt
a oferowany przez Państwa sprzęt posiada pobór mocy 40/2 Watt.
- częstotliwości odchylania poziomego 24-83 kHz
a oferowany przez Państwa sprzęt posiada 30-82 kHz
- częstotliwości odchylania pionowego 50-77 kHz
a oferowany przez Państwa sprzęt posiada 56-76 kHz
W opisie przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1do SIWZ pozycja nr 2 /Monitory LCD 19”/Zamawiający żądał sprzętu o:
- poborze mocy – praca/spoczynek Max. 50/1 Watt
a oferowany przez Państwa sprzęt posiada pobór mocy 40/2 Watt.
- częstotliwości odchylania poziomego 24-83 kHz
a oferowany przez Państwa sprzęt posiada 30-82 kHz
- częstotliwości odchylania pionowego 50-76 kHz
a oferowany przez Państwa sprzęt posiada 56-76 kHzPowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider