Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LIPOWEJ .

Lipowa: DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LIPOWEJ .
Numer ogłoszenia: 12235 - 2009; data zamieszczenia: 12.01.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Lipowej , Lipowa 708, 34-324 Lipowa, woj. śląskie.
• Adres strony internetowej zamawiającego: uglipowa@tenit.com.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LIPOWEJ ..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamówienie obejmuje: Dostawę paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy w Lipowej i obejmuje zakupy częściowe - tankowanie samochodów SZACUNKOWA ILOŚĆ PALIW WYNOSI: 1. Olej napędowy - 22 000 litrów 2. Benzyna bezołowiowa 95 - 500 litrów 3. Benzyna bezołowiowa 98 - 1000 litrów.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają koncesję na obrót paliwami płynnymi; 3) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i innych osób zdolnych do wykonania zamówienia; 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 5) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6) ustanowią, w przypadku gdy oferenci wspólnie ubiegać się będą o udzielenie zamówienia, pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7) akceptują warunki zawarte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami i przyjmują je bez zastrzeżeń 2. Ocena spełniania ww. warunków będzie dokonywana metodą 0-1 tj. spełnia - nie spełnia w oparciu złożone przez oferentów oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. IX niniejszej specyfikacji..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie maja dostarczyć oferenci w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 1. Ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oraz o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - załącznik nr 3. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert. Warunek aktualności spełniać będzie również dokument wystawiony z datą wcześniejszą, lecz odpowiednio potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie. 4. Oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i w Urzędzie Skarbowym - załącznik nr 4. 5. Aktualną koncesję na obrót paliwami płynnymi. 6. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków postępowania przetargowego zawartych w niniejszej specyfikacji i jej załącznikach - załącznik nr 5 7. Oświadczenie, że oferent pozostaje związany ze złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 od daty upływu terminu do składania ofert - załącznik nr 6 8. Podpisany i zaparafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. 9. Wykaz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca pragnie zastrzec przed dostępem dla innych uczestników z podaniem podstawy prawnej. 10. W przypadku podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oferenci przedstawią dowód ustanowienia pełnomocnika z określonym zakresem pełnomocnictwa, zgodnie z art. 23 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych. UWAGA! 1.Dokumenty, o których mowa wyżej, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta (tzn. opatrzone datą, napisem za zgodność z oryginałem oraz podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta)..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

• 1 - Cena - 95
• 2 - Średni koszt dojazdu z siedziby Zamawiającego do stacji paliw - 5
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.ug-lipowa.com.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Lipowej 34-324 Lipowa 708 pokój nr 16.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.01.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Lipowej 34-324 Lipowa 708 pokój nr 13 /sekretariat/.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Ogłoszenieo wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 1/A/2009 na: DOSTAWĘ PALIW PŁYNNYCH NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LIPOWEJ .

Lipowa dnia 22.01.2009r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 1/A/2009 na:

DOSTAWĘ PALIW PŁYNNYCH NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LIPOWEJ .

ogłoszonego dnia 12.01.2009r. w BZP numer ogłoszenia 12235, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.
Gmina Lipowa informuje, że w dniu 22 stycznia 2009r dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu nr 1/A/2008 na: Dostawę paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy w Lipowej .

Do dnia 22 stycznia 2009r do godz. 10:00 wpłynęła 1 oferta.

Jako jedyna i wybrana do realizacji została oferta złożona przez:
”BOMAR” Marek Kołtowski Bogusław Sromek Spółka Jawna , 43-300 Bielsko Biała ul. Malowany Dworek 49.

Kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 95%, oraz średni koszt dojazdu z siedziby Zamawiającego do stacji paliw. Oferta jest zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała łącznie 100 punktów. W tym: w kryterium cena 95 punktów a w kryterium średni koszt dojazdu z siedziby Zamawiającego do stacji paliw 5 punktów.
W związku z tym na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wybiera się tę ofertę jako najkorzystniejszą.

Cena oferty wynosi: 80 934,80 zł brutto.


PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider