Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONY NA: ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY LIPOWA

Lipowa dnia 04.02.2009r.
URZĄD GMINY W LIPOWEJ OGŁASZA O PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:
ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY LIPOWA

Numer ogłoszenia BZP : 17042 - 2009; data zamieszczenia: 04.02.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Lipowej , Lipowa 708, 34-324 Lipowa, woj. śląskie.
• Adres strony internetowej zamawiającego: przetargi@ug-lipowa.com
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY LIPOWA.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zamówienie obejmuje: Odbiór i wywóz na składowisko międzygminne Spółki z o.o. Beskid w Żywcu. 1.Stałych odpadów komunalnych balastowych z Urzędu Gminy oraz Cmentarza Komunalnego w Leśnej 2.Segregowanych surowców wtórnych od mieszkańców z terenu Gminy Lipowa , Urzędu Gminy oraz z jednostek administracyjnych urzędu..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.31.00-7.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5) ustanowią, w przypadku gdy oferenci wspólnie ubiegać się będą o udzielenie zamówienia, pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6) akceptują warunki zawarte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami i przyjmują je bez zastrzeżeń 2. Ocena spełniania ww. warunków będzie dokonywana metodą 0-1 tj. spełnia - nie spełnia w oparciu złożone przez oferentów oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. IX niniejszej specyfikacji..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oraz o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - załącznik nr 3. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert. Warunek aktualności spełniać będzie również dokument wystawiony z datą wcześniejszą, lecz odpowiednio potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie. 4. Aktualne zezwolenia na odbiór i transport odpadów. 5. Oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i w Urzędzie Skarbowym - załącznik nr 4. 6. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków postępowania przetargowego zawartych w niniejszej specyfikacji i jej załącznikach - załącznik nr 5 7. Oświadczenie, że oferent pozostaje związany ze złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 od daty upływu terminu do składania ofert - załącznik nr 6 8. Podpisany i zaparafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. 9. Wykaz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca pragnie zastrzec przed dostępem dla innych uczestników z podaniem podstawy prawnej. 10. W przypadku podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oferenci przedstawią dowód ustanowienia pełnomocnika z określonym zakresem pełnomocnictwa, zgodnie z art. 23 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.ug-lipowa.com.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Lipowej 34-324 Lipowa 708 pokój nr 3.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.02.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Lipowej 34-324 Lipowa 708 pokój nr 13 /sekretariat/.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty; w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 2/A/2009 na: Odbiór i wywóz odpadów komunalnych na terenie Gminy Lipowa.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty;

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 2/A/2009 na:

Odbiór i wywóz odpadów komunalnych na terenie Gminy Lipowa ogłoszonego dnia 04.02.2009 r. w BZP numer ogłoszenia 17042, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.

Gmina Lipowa informuje, że w dniu 16 lutego 2009r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu nr 2/A/2009 na: Odbiór i wywóz odpadów komunalnych na terenie Gminy Lipowa.
Jako jedyna i zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wybrana została do realizacji oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp.
z o.o. 34-300 Żywiec, ul. Bracka 51

Oferta uzyskała 100 punktów w kryterium oceny ofert.
Cena wybranej oferty wynosi 305 529,35 zł brutto,
Słownie: trzysta pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych 35/100.PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider