Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA: Dostawę oryginalnych tuszy i tonerów na potrzeby Urzędu Gminy w Lipowej

Lipowa 11.02.2009r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA:
Dostawę oryginalnych tuszy i tonerów na potrzeby Urzędu Gminy w Lipowej
Numer ogłoszenia BZP : 24476 - 2009; data zamieszczenia: 11.02.2009

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego - dostawy

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Lipowej , Lipowa 708, 34-324 Lipowa, woj. śląskie.
• Adres strony internetowej zamawiającego: przetargi@ug-lipowa.com
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oryginalnych tuszy i tonerów na potrzeby Urzędu Gminy w Lipowej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje dostawę oryginalnych tuszy i tonerów na potrzeby Urzędu Gminy w Lipowej.
1. Wszystkie materiały muszą być oryginalne.
2. Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby zamawiającego.
3. Na materiały zostanie udzielona gwarancja na okres 12 miesięcy jednak nie krótszy niż udzielony przez producenta tych materiałów.
Zestawienie materiałów w SIWZ/ zał.nr1 Opis przedmiotu zamówienia./.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.00-2, 30.12.51.10-5, 30.12.51.20-8, 30.19.23.00-4.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.03.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5) ustanowią, w przypadku gdy oferenci wspólnie ubiegać się będą o udzielenie zamówienia, pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6) akceptują warunki zawarte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami i przyjmują je bez zastrzeżeń 2. Ocena spełniania ww. warunków będzie dokonywana metodą 0-1 tj. spełnia - nie spełnia w oparciu złożone przez oferentów oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. IX niniejszej specyfikacji..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie maja dostarczyć oferenci w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 1. Ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oraz o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - załącznik nr 3. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert. Warunek aktualności spełniać będzie również dokument wystawiony z datą wcześniejszą, lecz odpowiednio potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie.
4. Oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i w Urzędzie Skarbowym - załącznik nr 4 . 5. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków postępowania przetargowego zawartych w niniejszej specyfikacji i jej załącznikach - załącznik nr 5. 6. Oświadczenie, że oferent pozostaje związany ze złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 od daty upływu terminu do składania ofert - załącznik nr 6 . 7. Podpisany i zaparafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. 8. Wykaz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca pragnie zastrzec przed dostępem dla innych uczestników z podaniem podstawy prawnej. 9. W przypadku podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oferenci przedstawią dowód ustanowienia pełnomocnika z określonym zakresem pełnomocnictwa, zgodnie z art. 23 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych..

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: przetargi.ug-lipowa.com.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy w Lipowej 34-324 Lipowa 708 pokój nr.16.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.02.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Lipowej 34-324 Lipowa 708 pokój nr.13/ sekretariat/.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).Informacja o unieważnieniu w postępowania przetargowego nr 3/A/2009 w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę oryginalnych tuszy i tonerów na potrzeby U.G. w Lipowej.

Lipowa dnia 16.03.2009r.
Znak 3/A/2009
Wszyscy oferenci

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

Dostawę oryginalnych tuszy i tonerów na potrzeby Urzędu Gminy w Lipowej ogłoszonego w BZP poz24476/08 w dniu 11.02.2009r.

Unieważnienie przetargu
Zamawiający działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 7 w związku z art. 144 ust. 1i2 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
UZASADNIENIE

Zamawiający nie mógł przewidzieć wprowadzając do ogłoszenia oraz specyfikacji dnia 11.02.2009r. zapis „zamówienie ma być zrealizowane do dnia 10 marca 2009r.” że umowa nie zostanie podpisana przed tym terminem.
Podpisanie umowy po tym terminie wymagałoby zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, czego zakazuje Art.144 ust 1
ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zmiana postanowień umowy dokonana z naruszeniem Art.144 ust 1
skutkowała by jej nieważnością.
Procedura przetargowa przedłużyła się z uwagi na:
- konieczność uzupełnienia przez wykonawców oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 26 ust.3, następnie oprotestowania czynności zamawiającego na wybór oferty związku z tym wykonanie czynności wyjaśniających oraz ponowne rozpatrzenie ofert.
PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider