Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: Opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Słotwinie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

Opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej sali gimnastycznej wraz
z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Słotwinie
Numer ogłoszenia: BZP 76546 - 2009; data zamieszczenia: 25.03.2009

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Lipowej , Lipowa 708, 34-324 Lipowa, woj. śląskie.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug-lipowa.com
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Słotwinie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla budowy sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w miejscowości Słotwina. W ramach przedmiotu zamówienia przewiduje się wykonanie projektu sali gimnastycznej z własnym zapleczem socjalno-dydaktyczno-magazynowym i wyposażeniem, projektu łącznika umożliwiającego komunikację ze szkołą bez potrzeby wychodzenia poza obręb budynków, oraz projektu zagospodarowania terenu wokół sali gimnastycznej uwzględniającego ciągi piesze/ dojście do istniejącego boiska sportowego/. Dokumentacja projektowa powinna obejmować kompletną dokumentację budowlano-wykonawczą wraz z kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami robót. W ramach przedmiotu umowy należy również opracować: studium wykonalności, projekty przyłączy: wod-kan; c.o. i energetyczny oraz uzyskać wszelkie uzgodnienia i opinie konieczne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, uzyskać w imieniu Zamawiającego Decyzję o pozwoleniu na budowę. Projekt sali gimnastycznej może stanowić adaptację typowego projektu oraz winien spełniać warunki funkcjonalno-użytkowe określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.40.00.00-2.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; 5) wykonali w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu kompletnych projektów budowlano-wykonawczych na budowę, rozbudowę lub przebudowę obiektu sportowego o łącznej kubaturze co najmniej 3000 m3. dla każdego z projektów. 6) ustanowią, w przypadku gdy oferenci wspólnie ubiegać się będą o udzielenie zamówienia, pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 7) akceptują warunki zawarte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami i przyjmują je bez zastrzeżeń. 2. Ocena spełniania ww. warunków będzie dokonywana metodą 0-1 tj. spełnia - nie spełnia w oparciu złożone przez oferentów oświadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie maja dostarczyć oferenci w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 1. Ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oraz o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - załącznik nr 3. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert. Warunek aktualności spełniać będzie również dokument wystawiony z datą wcześniejszą, lecz odpowiednio potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie. 4. Oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i w Urzędzie Skarbowym - załącznik nr 4. 5. Wykaz wykonanych usług w ciągu ostatnich trzech lat odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem okresu ich wykonywania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością - załącznik nr 8 6. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków postępowania przetargowego zawartych w niniejszej specyfikacji i jej załącznikach - załącznik nr 5 7. Oświadczenie, że oferent pozostaje związany ze złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 od daty upływu terminu do składania ofert - załącznik nr 6 8. Podpisany i zaparafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. 9. Wykaz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca pragnie zastrzec przed dostępem dla innych uczestników z podaniem podstawy prawnej. 10. W przypadku podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oferenci przedstawią dowód ustanowienia pełnomocnika z określonym zakresem pełnomocnictwa, zgodnie z art. 23 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych. UWAGA! 1.Dokumenty, o których mowa wyżej, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta (tzn. opatrzone datą, napisem za zgodność z oryginałem oraz podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta)..

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.ug-lipowa.com.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Lipowej 34-324 Lipowa 708 pokój nr 16.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.04.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Lipowej 34-324 Lipowa 708 sekretariat.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Lipowa dnia 25.03.2009r.Unieważnienie przetargu

Lipowa dnia23.04.2009r.

Unieważnienie przetargu
Zamawiający działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
UZASADNIENIE
Postępowanie unieważniono uwagi na fakt że najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 8 ofert:
Zamawiający na wykonanie powyższego zadania przeznaczył kwotę w wysokości 50 000.00 zł brutto. Kwota najkorzystniejszej oferty wyniosła 69 662.00 zł brutto.PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider