Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: DOSTAWĘ STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ WRAZ Z MONTAŻEM, DLA BUDOWANEJ SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W LEŚNEJ

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

DOSTAWĘ STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ WRAZ Z MONTAŻEM, DLA BUDOWANEJ SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W LEŚNEJ
Numer ogłoszenia BZP 80898 - 2009; data zamieszczenia: 27.03.2009

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina w Lipowa , Szkoła Podstawowa w Leśnej Leśna 68
34-300 Żywiec
• Adres strony internetowej zamawiającego: przetargi.ug-lipowa.com
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę stolarki zewnętrznej wraz z montażem, dla budowanej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leśnej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamówienie obejmuje: Dostawę stolarki zewnętrznej wraz z montażem dla budowanej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leśnej. W tym: 19 szt. stolarki okiennej PCV, oraz 2 szt. ślusarki drzwiowej /aluminium/. 2. Szczegółowy zakres zamówienia precyzuje przedmiar robót wraz
z opisem przedmiotu zamówienia oraz dokumentacja techniczna..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.11.00-5.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.05.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; 5) wykonali w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej trzy dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w tym każda z dostaw wartością brutto przedłożonej oferty; 6) ustanowią, w przypadku gdy oferenci wspólnie ubiegać się będą o udzielenie zamówienia, pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 7) akceptują warunki zawarte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami i przyjmują je bez zastrzeżeń. 2. Ocena spełniania ww. warunków będzie dokonywana metodą 0-1 tj. spełnia - nie spełnia w oparciu złożone przez oferentów oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. IX niniejszej specyfikacji..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oraz o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - załącznik nr 3. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert. Warunek aktualności spełniać będzie również dokument wystawiony z datą wcześniejszą, lecz odpowiednio potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie. 4. Oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i w Urzędzie Skarbowym - załącznik nr 4. 5. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3-ch lat podobnych dostaw, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w tym każda z dostaw wartością brutto przedłożonej oferty z podaniem wartości, okresu ich wykonywania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane z należytą starannością - załącznik nr 8. 6. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków postępowania przetargowego zawartych w niniejszej specyfikacji i jej załącznikach - załącznik nr 5. 7. Certyfikaty i atesty potwierdzające zgodność oferowanych materiałów z odpowiednimi normami , wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. 8. Oświadczenie, że oferent pozostaje związany ze złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu do składania ofert - załącznik nr 6.
9. Podpisany i zaparafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. 10. Wykaz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca pragnie zastrzec przed dostępem dla innych uczestników z podaniem podstawy prawnej. 10. W przypadku podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oferenci przedstawią dowód ustanowienia pełnomocnika z określonym zakresem pełnomocnictwa, zgodnie z art. 23 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych. UWAGA! 1.Dokumenty, o których mowa wyżej, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta (tzn. opatrzone datą, napisem za zgodność z oryginałem oraz podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta).

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: przetargi.ug-lipowa.com.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa w Leśnej Leśna 68 34-300 Żywiec.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.04.2009 godzina 10:00, miejsce: Szkoła Podstawowa w Leśnej Leśna 68 34-300 Żywiec /sekretariat/.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NA:,,Dostawę stolarki zewnętrznej wraz z montażem, dla budowanej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leśnej”

Leśna, dnia 20 kwiecień 2009 r.
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Gmina Lipowa- Szkoła Podstawowa w Leśnej
34-300 Żywiec, Leśna 68
Pow. Żywiecki woj. Śląskie
Tel. (033) 867 10 92, faks( 033) 867 10 92
http://www.ug-lipowa.com./ e-mail:szkola@splesna.pl

INFORMUJE,
ŻE W WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
ogłoszonego w BZP z dnia 27.03.2009
pozycja 80898- 2009,
na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń
Na:
,,Dostawę stolarki zewnętrznej wraz z montażem,
dla budowanej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leśnej”
Wspólny Słownik Zamówień( CPV): 45.42.11.00-5.
Do dnia 20.04.2009 r. do godz. 10.00 wpłynęła jedna oferta.

Jako jedyna i wybrana do realizacji została oferta :
P.P.U.H. SUNPLAST Maciej Golus
Producent okien i drzwi PCV i aluminium
26-600 Radom ul. Gombrowicza 3.
Cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia wynosi : 50 071,86 złotych ( pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt jeden złotych 86/100).
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu. Oferta jest zgodna z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała 100 punktów w kryterium oceny ofert „ cena”. W związku z tym, na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wybiera się tą ofertę jako najkorzystniejszą.PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider