URZĄD GMINY W LIPOWEJ

43-324 Lipowa 708

Telefon: (033) 867-13-29
Fax: (033) 867-36-28

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:Dostawę Zintegrowanego Systemu Zarządzania Gminą w ramach projektu e-Lipowa - budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Lipowa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA:

Dostawę Zintegrowanego Systemu Zarządzania Gminą w ramach projektu e-Lipowa - budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Lipowa
Numer ogłoszenia BZP: 105878 - 2009; data zamieszczenia: 15.04.2009

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Lipowej , Lipowa 708, 34-324 Lipowa, woj. śląskie.
• Adres strony internetowej zamawiającego: uglipowa@tenit.com.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Gminą w ramach projektu e-Lipowa - budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Lipowa.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: a. Dostawa oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania w administracji publicznej na poziomie lokalnym, obejmującego Urząd Gminy Lipowa oraz jednostki podległe., b. Przeprowadzenie szkoleń pracowników służb samorządowych Urzędu Gminy Lipowa, którzy obsługiwać będą wdrożony elektroniczny system usług publicznych w Gminie Lipowa.
c. Udzielenie gwarancji, serwisu i nadzoru autorskiego oraz asysty technicznej na wdrożony system informatyczny..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.00.00.00-8, 48.44.00.00-4, 48.61.00.00-7, 72.26.30.00-6, 80.53.31.00-0.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2009.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz spełniają następujące warunki udziału: 2. Wykonawca winien wykonać w ciągu ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) minimum 5 należycie wykonanych zamówień, których przedmiotem była dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie organizacją administracji publicznej, obejmujące systemy do obsługi księgowości budżetowej, podatków lokalnych, płac i kadr o wartości co najmniej odpowiadającej wartości składanej oferty w zł (w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oceniane będzie łączne doświadczenie). 3. Wykonawca winien posiadać Certyfikat serii ISO 9001 lub równoważny na: projektowanie, wdrażanie i utrzymanie oprogramowania dla administracji publicznej. 4. Wykonawca winien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia - winien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową lub łącznie środki finansowe i zdolność kredytową do bieżącego finansowania realizacji przedmiotu zamówienia, w wysokości minimum wartości oferty w PLN (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa). 5. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej odpowiadającej wartości oferty w PLN (w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oceniane będzie łączna kwota ubezpieczenia) 6. Wykonawca winien dysponować osobami zdolnymi wykonać zamówienie, tj. posiadającymi kwalifikacje pozwalające na obsadzenie kluczowych stanowisk w czasie realizacji przedmiotu zamówienia: - Co najmniej 5 specjalistami z wykształceniem wyższym i doświadczeniem w zakresie wdrażania zintegrowanych systemów wspomagających zarządzanie gminą, potwierdzonym udziałem proponowanych specjalistów, w co najmniej trzech takich projektach; projekt musiał polegać na wdrożeniu rozwiązania w danym zakresie a proponowany specjalista musiał w nim wykonywać istotne zadanie merytoryczne; - w tym 1 osoba, która pełnić będzie rolę kierownika projektu posiadająca wykształcenie wyższe informatyczne lub ekonomiczne oraz certyfikat specjalisty w dziedzinie zarządzania projektem IT. Osoba ta musi mieć doświadczenie w zarządzaniu projektami w zakresie wdrażania zintegrowanych systemów wspomagających zarządzanie gminą, potwierdzone udziałem, w co najmniej trzech takim projektach; projekt musi polegać na wdrożeniu rozwiązania w danym zakresie a proponowany specjalista musiał pełnić rolę kierownika projektu. (w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oceniane będzie łączne dysponowanie osobami). 7. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów według formuły: spełnia / nie spełnia.
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik nr 5), 2. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt.1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik nr 6), 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie bądź zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw i usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom i usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te dostawy i usługi zostały wykonane należycie (Załącznik nr 7). 8. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (Załącznik nr 8). 9. Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W informacji ma być jednoznacznie, bez jakichkolwiek warunków i zastrzeżeń potwierdzona wysokość środków finansowych lub zdolność kredytowa wykonawcy. Zamawiający nie będzie uznawał za prawidłowe informacje banku, w których podano saldo środków obrotowych. 10. Certyfikat serii ISO 9001 lub równoważny na: projektowanie, wdrażanie i utrzymanie oprogramowania dla administracji publicznej. 11. Polisę ubezpieczeniową, a przypadku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od prowadzenia działalności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności. 12. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3,4 powyżej, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
13. Dokumenty, o których mowa w pkt 12 tiret pierwszy i drugi powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert. Dokumenty, o którym mowa w pkt 12 tiret trzeci powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 14. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 12 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zasady określone w pkt 13 stosuje się odpowiednio. 15. Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie: Podmioty zobowiązane są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.ug-lipowa.com.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lipowa 34-324 Lipowa708 pokój nr 16.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.05.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Lipowa 34-324 Lipowa708 pokój nr 13 sekretariat.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY w przetargu przeprowadzonym w trybie nieograniczonym na: Dostawę Zintegrowanego Systemu Zarządzania Gminą w ramach projektu „e-Lipowa” – budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Lipowa”

Lipowa dnia 19.05.2009r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 5/A/2009
ogłoszonego dnia 15.04.2009r w BZP numer ogłoszenia 105878, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.
Gmina Lipowa informuje, że w dniu 19 maja 2009r dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu nr 5/A/2008 na: Dostawę Zintegrowanego Systemu Zarządzania Gminą w ramach projektu „e-Lipowa” – budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Lipowa”

Do dnia 12 maja 2009r do godz. 10:00 wpłynęła 1oferta.

Jako jedyna ważna, wybrana została do realizacji oferta złożona przez:
Firmę „REKORD” Systemy Informatyczne Sp. Z o.o. Bielsko Biała ul. Kasprowicza 5
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu. Oferta jest zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała 100 punktów. W związku z tym na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wybiera się tę ofertę jako najkorzystniejszą.
Cena oferty wynosi: 187 880,00 zł brutto.