Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego głównego ciągu komunikacyjnego Gminy Lipowa poprzez budowę chodnika dla pieszych w miejscowościach Lipowa i Twardorzeczka

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA:
Poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego głównego ciągu komunikacyjnego Gminy Lipowa poprzez budowę chodnika dla pieszych w miejscowościach Lipowa i Twardorzeczka


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Lipowej , Lipowa 708, 34-324 Lipowa, woj. śląskie.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.przetargi.ug-lipowa.com
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego głównego ciągu komunikacyjnego Gminy Lipowa poprzez budowę chodnika dla pieszych w miejscowościach Lipowa i Twardorzeczka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego głównego ciągu komunikacyjnego Gminy Lipowa poprzez budowę chodnika dla pieszych w miejscowościach Lipowa i Twardorzeczka wzdłuż dróg powiatowych 1405S, 1458S w zakresie budowy chodnika jednostronnego na długości 2,4 km, budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i kładki dla pieszych..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1, 45.23.24.52-5, 45.23.32.51-3, 45.23.22.10-7, 45.22.11.13-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, zapoznali się z warunkami udziału w postępowaniu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i przyjęli je bez zastrzeżeń, w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu min. 3000 m2 nawierzchni z kostki brukowej, udzielą zamawiającemu 3 -letniej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie analizy formalno-prawnej i merytorycznej oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawców. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, zamawiający żąda następujących dokumentów: 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - warunek aktualności spełniać będzie również dokument wystawiony z datą wcześniejszą, lecz odpowiednio potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast tego dokumentu składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tego dokumentu, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast tych dokumentów składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tego dokumentu, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 do 9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wystawiona nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W celu potwierdzenia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów: 1. wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Należy wykazać co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu min. 3000 m2 nawierzchni z kostki brukowej. Przy wykazie robót (zał. Nr 4 do Specyfikacji) należy podać datę i miejsce ich wykonania oraz dokumenty (referencje) potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie. Z dokumentów tych winno jasno wynikać: wartość netto lub brutto, przedmiot robót oraz wielkość (powierzchnia) wykonanych robót. 2. wykaz osób (min. 6 osób - pracowników fizycznych), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności (zał. Nr 5 do Specyfikacji). WYMAGA SIĘ aby przynajmniej jedna osoba miała uprawnienia do kierowania robotami drogowymi. Należy dostarczyć potwierdzenie, że osoba ta posiada uprawnienia (decyzja o nadaniu uprawnień) oraz przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego (zaświadczenie właściwej izby samorządu). Pozostałe oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony Formularz ofertowy (zał. Nr 6 do Specyfikacji), 2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. Nr 7 do Specyfikacji), 3) podpisany projekt umowy (załącznik Nr 8 do Specyfikacji), 4) oświadczenie o zapoznaniu się z terenem oraz nie wnoszeniu zastrzeżeń co do jego ukształtowania (zał. Nr 9 do Specyfikacji), 5) w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 6) sporządzone - w oparciu o przedmiary robót - kosztorysy ofertowe. 4. UWAGA!!! Dokumenty, o których mowa wyżej, należy przedłożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy - zgodnie z załączonym upoważnieniem. 5. W przypadku, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości, zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy - zgodnie z załączonym upoważnieniem. 7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenia wynikające z art. 22 (zał. 7 do SIWZ) muszą być złożone oddzielnie przez każdego z wykonawców składających ofertę wspólnie..
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.ug-lipowa.com.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lipowa 34-324 Lipowa 708 pok. 16.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.05.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Lipowa 34-324 Lipowa 708 Sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013 z wyłączeniem części dotyczącej budowy kładki dla pieszych.OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:„Poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego głównego ciągu komunikacyjnego Gminy Lipowa poprzez budowę chodnika dla pieszych w miejscowościach Lipowa i Twardorzeczka ”

Lipowa dnia 15.05.2009r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 6/A/2009 na:
„Poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego głównego ciągu komunikacyjnego Gminy Lipowa poprzez budowę chodnika dla pieszych w miejscowościach Lipowa i Twardorzeczka ”
ogłoszonego dnia 24.04.2009r w BZP numer ogłoszenia 120794, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.
Gmina Lipowa informuje, że w dniu 15 maja 2009r dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu nr 6/A/2008 na: „Poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego głównego ciągu komunikacyjnego Gminy Lipowa poprzez budowę chodnika dla pieszych w miejscowościach Lipowa i Twardorzeczka ”.
Do dnia 15 maja 2009r do godz. 10:00 wpłynęła 1oferta.

Jako jedyna ważna wybrana została do realizacji oferta złożona przez:
Skanska S.A. 01-518 Warszawa ul. Gen.J. Zajączka 9
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu. Oferta jest zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała 100 punktów. W związku z tym na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wybiera się tę ofertę jako najkorzystniejszą.
Cena oferty wynosi: 2 084 701.57 zł brutto.PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider