Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leśnej w zakresie prac wykończeniowych wraz z instalacjami i zagospodarowaniem terenu wokół sali

Leśna dnia15.05.2009r.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA:
Budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leśnej w zakresie: Prac wykończeniowych wraz z instalacjami i zagospodarowaniem terenu wokół sali
Numer ogłoszenia BZP: 151308 - 2009; data zamieszczenia: 15.05.2009

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Lipowej , Lipowa 708, 34-324 Lipowa, woj. śląskie.
• Adres strony internetowej zamawiającego: uglipowa@tenit.com.pl
2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leśnej w zakresie: Prac wykończeniowych wraz z instalacjami i zagospodarowaniem terenu wokół sali.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje : Budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leśnej w zakresie: Prac wykończeniowych wraz z instalacjami i zagospodarowaniem terenu wokół sali oraz wyposażeniem w sprzęt sportowy. Zaadoptowania istniejących pomieszczeń szkoły na ciąg komunikacyjny Powierzchnia zabudowy sali 583,84 m2, kubatura 4 524,76 m3 ,powierzchnia użytkowa 774,88m2.Powierzchnia zabudowy boisk zewnętrznych 876m2 . Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót i dokumentacja techniczna..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.13.50-7, 45.21.22.00-8, 45.21.22.22-8, 45.31.10.00-0, 45.33.22.00-5, 45.33.10.00-3, 45.33.11.00-7, 45.33.00.00-9.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;
5) wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom będącym przedmiotem zamówienia o wartości odpowiadającej cenie ofertowej robót stanowiących przedmiot zamówienia, lub wyższej od tej ceny ofertowej, oddzielnie dla każdej z robót.
6) ustanowią, w przypadku gdy oferenci wspólnie ubiegać się będą o udzielenie zamówienia, pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
7) akceptują warunki zawarte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami i przyjmują je bez zastrzeżeń
2. Ocena spełniania ww. warunków będzie dokonywana metodą 0-1 tj. spełnia - nie spełnia w oparciu złożone przez oferentów oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. IX niniejszej specyfikacji.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie maja dostarczyć oferenci w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. Ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oraz o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - załącznik nr 3.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert. Warunek aktualności spełniać będzie również dokument wystawiony z datą wcześniejszą, lecz odpowiednio potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie.
4. Oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i w Urzędzie Skarbowym - załącznik nr 4.
5. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Należy wykazać co najmniej 3 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom będącym przedmiotem zamówienia oraz o wartości odpowiadającej cenie ofertowej robót stanowiących przedmiot zamówienia, lub wyższej od tej ceny ofertowej, oddzielnie dla każdej z robót. Przy wykazie robót zał. Nr 8 do Specyfikacji) należy podać datę i miejsce ich wykonania oraz dokumenty referencje potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie. Z dokumentów tych winno jasno wynikać: wartość netto lub brutto, oraz przedmiot wykonanych robót.
6. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków postępowania przetargowego zawartych w niniejszej specyfikacji i jej załącznikach - załącznik nr 5.
7. Certyfikaty i atesty potwierdzające zgodność oferowanych materiałów z odpowiednimi normami , wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.
8. Oświadczenie, że oferent pozostaje związany ze złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu do składania ofert - załącznik nr 6.
9. Podpisany i zaparafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. 10. Wykaz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca pragnie zastrzec przed dostępem dla innych uczestników z podaniem podstawy prawnej.
10. W przypadku podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oferenci przedstawią dowód ustanowienia pełnomocnika z określonym zakresem pełnomocnictwa, zgodnie z art. 23 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych. UWAGA! 1.Dokumenty, o których mowa wyżej, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta (tzn. opatrzone datą, napisem za zgodność z oryginałem oraz podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta).

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: przetargi@ug-lipowa.com.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa w Leśnej 34-300 Żywiec Leśna 68 / Sekretariat/.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.06.2009 godzina 10:00, miejsce: Szkoła Podstawowa w Leśnej 34-300 Żywiec Leśna 68 / salal lekcyjna/.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Numer ogłoszenia: 87811 - 2009; data zamieszczenia: 04.06.2009OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 151308 - 2009 data 15.05.2009 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Lipowej, Lipowa 708, 34-324 Lipowa, woj. śląskie.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.2.
• W ogłoszeniu jest: Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; 5) wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom będącym przedmiotem zamówienia o wartości odpowiadającej cenie ofertowej robót stanowiących przedmiot zamówienia, lub wyższej od tej ceny ofertowej, oddzielnie dla każdej z robót. 6) ustanowią, w przypadku gdy oferenci wspólnie ubiegać się będą o udzielenie zamówienia, pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 7) akceptują warunki zawarte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami i przyjmują je bez zastrzeżeń. 2. Ocena spełniania ww. warunków będzie dokonywana metodą 0-1 tj. spełnia - nie spełnia w oparciu złożone przez oferentów oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. IX niniejszej specyfikacji. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie maja dostarczyć oferenci w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 1. Ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oraz o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - załącznik nr 3. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert. Warunek aktualności spełniać będzie również dokument wystawiony z datą wcześniejszą, lecz odpowiednio potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie. 4. Oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i w Urzędzie Skarbowym - załącznik nr 4. 5. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Należy wykazać co najmniej 3 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom będącym przedmiotem zamówienia oraz o wartości odpowiadającej cenie ofertowej robót stanowiących przedmiot zamówienia, lub wyższej od tej ceny ofertowej, oddzielnie dla każdej z robót. Przy wykazie robót (zał. Nr 8 do Specyfikacji) należy podać datę i miejsce ich wykonania oraz dokumenty (referencje) potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie. Z dokumentów tych winno jasno wynikać: wartość netto lub brutto, oraz przedmiot wykonanych robót. 6. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków postępowania przetargowego zawartych w niniejszej specyfikacji i jej załącznikach - załącznik nr 5. 7. Certyfikaty i atesty potwierdzające zgodność oferowanych materiałów z odpowiednimi normami , wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. 8. Oświadczenie, że oferent pozostaje związany ze złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu do składania ofert - załącznik nr 6. 9. Podpisany i zaparafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. 10. Wykaz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca pragnie zastrzec przed dostępem dla innych uczestników z podaniem podstawy prawnej. 10. W przypadku podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oferenci przedstawią dowód ustanowienia pełnomocnika z określonym zakresem pełnomocnictwa, zgodnie z art. 23 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych. UWAGA! 1.Dokumenty, o których mowa wyżej, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta tzn. opatrzone datą, napisem za zgodność z oryginałem oraz podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta..
• W ogłoszeniu powinno być: Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; 5) wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom będącym przedmiotem zamówienia o wartości odpowiadającej cenie ofertowej robót stanowiących przedmiot zamówienia, lub wyższej od tej ceny ofertowej, oddzielnie dla każdej z robót. 6) ustanowią, w przypadku gdy oferenci wspólnie ubiegać się będą o udzielenie zamówienia, pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 7) akceptują warunki zawarte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami i przyjmują je bez zastrzeżeń. 2. Ocena spełniania ww. warunków będzie dokonywana metodą 0-1 tj. spełnia - nie spełnia w oparciu złożone przez oferentów oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. IX niniejszej specyfikacji. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie maja dostarczyć oferenci w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 1. Ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oraz o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - załącznik nr 3. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert. Warunek aktualności spełniać będzie również dokument wystawiony z datą wcześniejszą, lecz odpowiednio potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie. 4. Oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i w Urzędzie Skarbowym - załącznik nr 4. 5. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Należy wykazać co najmniej 3 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom będącym przedmiotem zamówienia oraz o wartości odpowiadającej cenie ofertowej robót stanowiących przedmiot zamówienia, lub wyższej od tej ceny ofertowej, oddzielnie dla każdej z robót. Przy wykazie robót (zał. Nr 8 do Specyfikacji) należy podać datę i miejsce ich wykonania oraz dokumenty (referencje) potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie. Z dokumentów tych winno jasno wynikać: wartość netto lub brutto, oraz przedmiot wykonanych robót. 6. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków postępowania przetargowego zawartych w niniejszej specyfikacji i jej załącznikach - załącznik nr 5. 7. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 8. Oświadczenie, że oferent pozostaje związany ze złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu do składania ofert - załącznik nr 6. 9. Podpisany i zaparafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. 10. Wykaz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca pragnie zastrzec przed dostępem dla innych uczestników z podaniem podstawy prawnej. 10. W przypadku podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oferenci przedstawią dowód ustanowienia pełnomocnika z określonym zakresem pełnomocnictwa, zgodnie z art. 23 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych. UWAGA! 1.Dokumenty, o których mowa wyżej, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta tzn. opatrzone datą, napisem za zgodność z oryginałem oraz podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta..
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.4.
• W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.06.2009 godzina 10:00, miejsce: Szkoła Podstawowa w Leśnej 34-300 Żywiec Leśna 68 / salal lekcyjna/..
• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.06.2009 godzina 10:00, miejsce: Szkoła Podstawowa w Leśnej 34-300 Żywiec Leśna 68 / salal lekcyjna/..
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: BUDOWĘ SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W LEŚNEJ W ZAKRESIE: ”Prac wykończeniowych wraz z instalacjami i zagospodarowaniem terenu wokół sali’’

Leśna dnia 18.06.2009r.
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 2/2009 na:
BUDOWĘ SALI GIMNASTYCZNEJ
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W LEŚNEJ
W ZAKRESIE: ”Prac wykończeniowych wraz z instalacjami
i zagospodarowaniem terenu wokół sali’’

ogłoszonego w BZP z dnia 15.05.2009 r. numer ogłoszenia 151308-2009, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.
Szkoła Podstawowa w Leśnej informuje, że w dniu 18 czerwca 2009r dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu nr 2/2009 na BUDOWĘ SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W LEŚNEJ W ZAKRESIE: ”Prac wykończeniowych wraz z instalacjami i zagospodarowaniem terenu wokół sali’’.
Do dnia 9 czerwca 2009r do godz. 10:00 wpłynęły 3 oferty.
Do realizacji wybrana została oferta złożona przez:
Zakład Robót Inżynieryjnych ,,WODPOL’’ Sp. z o.o.
34-300 Żywiec, ul. Ks. Pr. St. Słonki 24
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu. Oferta jest zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała 100 punktów. W związku z tym na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wybiera się tę ofertę jako najkorzystniejszą.
Cena oferty wynosi 1309498,60zł. /jedenmiliontrzystadziewięćtysięcyczterystadziewięćdziesiątosiem/zł 60/100.
Pozostałe oferty zostały złożone przez następujące firmy:
Zakład Budowlano – Montażowy ,,PROBUD’’ Sp. z o. o.
34-300 Żywiec ul. Leśnianka 101
Jest poprawna i zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta uzyskała 87,10 punktów w kryterium oceny ofert ,,cena”.

Natomiast Oferta Firmy:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo – Usługowe ,,REMBUD” Sp. z o. o. ul. Jana III Sobieskiego 16 34-300 Żywiec
została wykluczona z postępowania na podstawie art. 24, ust. 2 pkt 3 PZP, a złożona oferta została odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 PZP oraz art. 89 ust. 1 pkt 2.
Oferta nie spełnia warunków określonych części IX punkt 5 SIWZ.
Pomimo wezwania do uzupełnienia dokumentów firma nie przedstawiła w wymaganym terminie uzupełnionego wykazu wykonanych prac w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie postępowania.
Ponadto oferta nie odpowiada treści SIWZ.PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider