Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

Opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Słotwinie

OGŁOSZENIEO PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
Opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej sali gimnastycznej wraz
z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Słotwinie
Numer ogłoszenia: 174210 - 2009; data zamieszczenia: 01.06.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Lipowej , Lipowa 708, 34-324 Lipowa, woj. śląskie.
• Adres strony internetowej zamawiającego: uglipowa@tenit.com.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Słotwinie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla budowy sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w miejscowości Słotwina. W ramach przedmiotu zamówienia przewiduje się wykonanie projektu sali gimnastycznej z własnym zapleczem socjalno-dydaktyczno-magazynowym i wyposażeniem, projektu łącznika umożliwiającego komunikację ze szkołą bez potrzeby wychodzenia poza obręb budynków, oraz projektu zagospodarowania terenu wokół sali gimnastycznej uwzględniającego ciągi piesze/ dojście do istniejącego boiska sportowego. Dokumentacja projektowa powinna obejmować kompletną dokumentację budowlano-wykonawczą wraz z kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami robót. W ramach przedmiotu umowy należy również opracować: projekty przyłączy: wod-kan; c.o. i energetyczny oraz uzyskać wszelkie uzgodnienia i opinie konieczne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, uzyskać w imieniu Zamawiającego Decyzję o pozwoleniu na budowę. Projekt sali gimnastycznej może stanowić adaptację typowego projektu oraz winien spełniać warunki funkcjonalno-użytkowe określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.40.00.00-2.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.12.2009.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; 5) wykonali w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu kompletnych projektów budowlano-wykonawczych na budowę, rozbudowę lub przebudowę obiektu sportowego o łącznej kubaturze co najmniej 3000 m3. dla każdego z projektów. 6) ustanowią, w przypadku gdy oferenci wspólnie ubiegać się będą o udzielenie zamówienia, pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 7) akceptują warunki zawarte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami i przyjmują je bez zastrzeżeń. 2. Ocena spełniania ww. warunków będzie dokonywana metodą 0-1 tj. spełnia - nie spełnia w oparciu złożone przez oferentów oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. IX niniejszej specyfikacji..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oraz o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - załącznik nr 3. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert. Warunek aktualności spełniać będzie również dokument wystawiony z datą wcześniejszą, lecz odpowiednio potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie. 4. Oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i w Urzędzie Skarbowym - załącznik nr 4. 5. Wykaz wykonanych usług w ciągu ostatnich trzech lat odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem okresu ich wykonywania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością - załącznik nr 8. 6. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków postępowania przetargowego zawartych w niniejszej specyfikacji i jej załącznikach - załącznik nr 5. 7. Oświadczenie, że oferent pozostaje związany ze złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 od daty upływu terminu do składania ofert - załącznik nr 6. 8. Podpisany i zaparafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. 9. Wykaz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca pragnie zastrzec przed dostępem dla innych uczestników z podaniem podstawy prawnej. 10. W przypadku podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oferenci przedstawią dowód ustanowienia pełnomocnika z określonym zakresem pełnomocnictwa, zgodnie z art. 23 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych. UWAGA! 1.Dokumenty, o których mowa wyżej, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta tzn. opatrzone datą, napisem za zgodność z oryginałem oraz podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ug-lipowa.com..
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lipowa 34-324 Lipowa 708 pokój nr.16.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.06.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Lipowa 34-324 Lipowa 708 Sekretariat.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 7/A/2009 na: Opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Słotwinie

Lipowa, dnia 26.06.2009r.


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 7/A/2009 na:

Opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Słotwinie
Ogłoszonego w BZP: Numer ogłoszenia: 174210 - 2009; data zamieszczenia: 01.06.2009

Gmina Lipowa informuje, że w dniu 26 czerwca 2009r dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu nr 7/A/2008 na: Opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Słotwinie.
Do dnia 16 czerwca 2009r do godz. 10:00 wpłynęło 18 ofert.

Jako najkorzystniejsza i ważna, wybrana została do realizacji oferta nr2 złożona przez:
Firmę „M2 Architekci S.C. Magdy Saad, Marek Kisielewicz
34-300 Żywiec ul. Powstańców Śląskich 2
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu. Oferta jest zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała 100 punktów. W związku z tym na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wybiera się tę ofertę jako najkorzystniejszą.
Cena oferty wynosi: 50 020,00 zł brutto.

Oferty 1, 4-18 są zgodne z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskały następującą punktację:
Oferta nr 1 Firmy
STUDIO _MK Meks i Wspólnicy S.J. 32-087 Zielonki ul. Naukowa 3
otrzymała 50,62 pkt.
Oferta nr 4 Firmy
Groner & Rączka Architekci S.J. 43-300 Bielsko- Biała Pl. Wojska Polskiego 9
otrzymała 68,34 pkt.
Oferta nr 5 Firmy
AC STUDIO Jacek Sołgała Jarosław Romański 61-450 Poznań ul. Opolska 114 C
otrzymała 34,75 pkt.
Oferta nr 6 Firmy
Firma Inżynierska – PROECO Spółka z o.o. 43-300 Bielsko Biała ul Mickiewicza 38/10
otrzymała 27,34 pkt.
Oferta nr 7 Firmy
Pracownia Projektów Wielobranżowych „DS-PROJEKT” Ul. Paderewskiego 65 40-282 KATOWICE
otrzymała 41,13 pkt.
Oferta nr 8 Firmy
INWESTPROJEKT Architektoniczna pracownia Projektowa Korp. Projektantów 47-400 Racibórz ul. Kamienna 21
otrzymała 44,38 pkt.
Oferta nr 9 Firmy
Biuro Studiów i Projektów Łączności TELEPROJEKT w Warszawie Sp. z o.o. 00-238 Warszawa ul. Długa 23/25
otrzymała 37,28 pkt.

Oferta nr 10 Firmy
KARPLA Konsulting Sp. z o.o. 31-050 Kraków ul. Brzozowa 17/16
otrzymała 53,62 pkt.
Oferta nr 11 Firmy
ABM Wyc. Nier. Proj. Arch. Anna i Bartosz Michalscy S.C. 44-100 GLIWICE ul. Lipowa 65
otrzymała 31,30 pkt.
Oferta nr 12 Firmy
PROGRESBUD s.c. Jadwiga i Wojciech Włodarczyk 32-500 Chrzanów ul. B. Głowackiego 17
otrzymała 50,31 pkt.
Oferta nr 13 Firmy
Buildings & Panels Engineering Consultancy Sp. z o. o. 61-021 Poznań ul. Nieszawska 11
otrzymała 75,93pkt.
Oferta nr 14 Firmy
Pracownia Projektowa „PIK” SC Anna i Maciej Pindurowie 44-240 Żory ul. Szeroka 24
otrzymała 71,56 pkt.
Oferta nr 15 Firmy
FERMA KRESEK Spółka z o.o. Sp.k. 60-595 Poznań ul. Dobra 26
otrzymała 31,79 pkt.
Oferta nr 16 Firmy
Konsorcjum wykonawców: W.Łodziński VERTICAL STUDIO, Studio Proj. U.Łodzińska 34-300 Żywiec ul Wodna 20
otrzymała 41,00pkt.
Oferta nr 17 Firmy
POLPRINCE Przedsiębiorstwo Usług Inżynierskich Sp. z o.o. 41-400 Mysłowice Ul. Katowicka 17
otrzymała 53,25 pkt.
Oferta nr 18 Firmy
Pracownia Projektowa ARKON Monika Woźniakowska-Kublin 43-300 Bielsko Biała ul Krasińskiego 5
otrzymała 62,98 pkt.

Natomiast oferta Firmy:

IGLOBUD Sp. Z o.o.43-155 Bieruń ul Mieszka 1 118
została wykluczona z postępowania na podstawie art. 24, ust. 2 pkt. 3 PZP, a złożona oferta została odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 oraz 5 PZP.
Pomimo wezwania do złożenia wyjaśnień do dnia 25 czerwca firma nie przedstawiła oświadczenia że przedstawiona oferta obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Słotwinie w technologii określonej w SIWZ oraz zgodnej z planem zagospodarowania przestrzennego.

- Ponadto pomimo wezwania zgodnie z art. 26 ust. 3,4 PZP do uzupełnienia dokumentów do dnia 25 czerwca firma nie przedstawiła Dokumentu potwierdzającego kubaturę wykonanego/ych obiektu/ ów.PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider