Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

Wykonanie remontu dróg gminnych w miejscowościach: Słotwina, Ostre i Sienna

Lipowa, dnia 06.07.2009r
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie remontu dróg gminnych w miejscowościach: Słotwina, Ostre i Sienna
Numer ogłoszenia BZP 223418 - 2009; data zamieszczenia: 06.07.2009

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Lipowej , Lipowa 708, 34-324 Lipowa, woj. śląskie.
• Adres strony internetowej zamawiającego: uglipowa@tenit.com.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu dróg gminnych w miejscowościach: Słotwina, Ostre i Sienna.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie remontu dróg: a.) Słotwina przez wieś w Słotwinie poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów - metodą PATCHMATIC, lub inną podobną gdzie grysy i emulsja asfaltowa jest rozprowadzona na całą powierzchnię mechanicznie na dł.1,260 km; b.) wykonanie podbudowy i nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych na drodze Na Kępe w Ostrem - dł.0,404 km; c.) wykonanie podbudowy i nawierzchni mineralno - bitumicznej na drodze obok Szpili w Siennej na dł.0.224 km. 2. Całość przewidzianych prac mieści się w granicach istniejącego pasa drogowego i nie wymaga zajęcia dodatkowych terenów..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.32.20-7.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.08.2009.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 1) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, 2) zapoznali się z warunkami udziału w postępowaniu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i przyjęli je bez zastrzeżeń, 3) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu min. 6000 m2 nawierzchni drogi metodą PATCHMATIC, dotyczy zakresu wyszczególnionego w SIWZ w dziele II pkt 1, ppkt a. 4) udzielą zamawiającemu 3 -letniej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, 2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie analizy formalno-prawnej i merytorycznej oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawców. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - warunek aktualności spełniać będzie również dokument wystawiony z datą wcześniejszą, lecz odpowiednio potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast tego dokumentu składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tego dokumentu, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast tych dokumentów składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tego dokumentu, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 do 9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wystawiona nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. W celu potwierdzenia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Należy wykazać co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu min. 6000 m2 nawierzchni drogi metodą PATCHMATIC. Dotyczy zakresu wyszczególnionego w SIWZ w dziele II pkt 1, ppkt a. Przy wykazie robót (zał. Nr 2 do Specyfikacji) należy podać datę i miejsce ich wykonania oraz dokumenty (referencje) potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie. Z dokumentów tych winno jasno wynikać: wartość netto lub brutto, przedmiot robót oraz wielkość (powierzchnia) wykonanych robót. 2) wykaz osób (min. 6 osób - pracowników fizycznych), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności (zał. Nr 3 do Specyfikacji). WYMAGA SIĘ aby przynajmniej jedna osoba miała uprawnienia do kierowania robotami drogowymi. Należy dostarczyć potwierdzenie, że osoba ta posiada uprawnienia (decyzja o nadaniu uprawnień) oraz przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego (zaświadczenie właściwej izby samorządu)..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.ug-lipowa.com.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy LIpowa 34-324 Lipowa 708 pok. nr 3.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.07.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy LIpowa 34-324 Lipowa 708 Sekretariat - pok. nr 13.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przeprowadzenie remontu drogi Słotwina przez wieś w Słotwinie.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przeprowadzenie remontu drogi Słotwina przez wieś w Słotwinie poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów - metodą PATCHMATIC, lub inną podobną gdzie grysy i emulsja asfaltowa jest rozprowadzona na całą powierzchnię mechanicznie na dł.1,260 km;.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.32.20-7.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.08.2009.
• 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przeprowadzenie remontu drogi poprzez wykonanie podbudowy i nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych na drodze Na Kępe w Ostrem.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przeprowadzenie remontu drogi poprzez wykonanie podbudowy i nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych na drodze Na Kępe w Ostrem - dł.0,404 km;.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.32.20-7.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.08.2009.
• 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Przeprowadzenie remontu drogi poprzez wykonanie podbudowy i nawierzchni mineralno - bitumicznej na drodze obok Szpili w Siennej..
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przeprowadzenie remontu drogi poprzez wykonanie podbudowy i nawierzchni mineralno - bitumicznej na drodze obok Szpili w Siennej na dł.0.224 km..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.32.20-7.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.08.2009.
• 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZINYM NA: Wykonanie remontu dróg w miejscowościach: Ostre i Sienna

Lipowa, dnia 31.07.2009r.


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 8/A/2009 na:

Wykonanie remontu dróg w miejscowościach: Ostre i Sienna
ogłoszonego w BZP: Numer ogłoszenia: 223418 -2009 z dnia 06.07.2009 ,oraz ogłoszenie o jego zmianie nr 250312 - 2009; data zamieszczenia: 23.07.2009

W wyżej wymienionym postępowaniu dopuszczono możliwość składania ofert częściowych.

Gmina Lipowa informuje, że w dniu 31 lipca 2009r dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu nr 8/A/2009 w części „a” na: wykonanie remontu drogi „na Kępe” w miejscowości : Ostre
Do dnia 28 lipca 2009r do godz. 10:00 wpłynęły 4 oferty.
Jako najkorzystniejsza i ważna, wybrana została do realizacji oferta nr 2 złożona przez:
Firmę „Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „RADEX” Spółka z o. o. , 43-300 Bielsko –Biała ul. Cegielniana 22.
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu. Oferta jest zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała 100 punktów. W związku z tym na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wybiera się tę ofertę jako najkorzystniejszą.
Cena oferty wynosi: 79 104,21 zł brutto.

Oferty 1,3,4 są zgodne z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskały następującą punktację:
Oferta nr 1 Firmy
Żywiecka Spółka Drogowa „DROMIL” Sp.z o.o. 34-300 Żywiec,ul.Leśnianka 102 a,
otrzymała 94,88 pkt.
Oferta nr 3 Firmy
EUROVIA Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie,ul. Szwedzka 5,55-040 Kobierzyce
otrzymała 96,61pkt.
Oferta nr 4 Firmy
Przedsiębiorstwo Usługowe „FADRÓG” 34-300 Żywiec ul. Zwirowa 22,
otrzymała 91,91 pkt.

Gmina Lipowa informuje również, że w dniu 31 lipca 2009r dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu nr 8/A/2009 w części „b” na: wykonanie remontu drogi „Obok Szpili ” w miejscowości : Sienna.
Do dnia 28 lipca 2009r do godz. 10:00 wpłynęły 4 oferty.
Jako najkorzystniejsza i ważna, wybrana została do realizacji oferta nr 4 złożona przez:
Firmę „Przedsiębiorstwo Usługowe „FADRÓG” 34-300 Żywiec ul. Żwirowa 22.
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu. Oferta jest zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała 100 punktów. W związku z tym na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wybiera się tę ofertę jako najkorzystniejszą.
Cena oferty wynosi: 43 125,11 zł brutto.

Oferty 1,2,3, są zgodne z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskały następującą punktację:

Oferta nr 1 Firmy
Żywiecka Spółka Drogowa „DROMIL” Sp.z o.o. 34-300 Żywiec,ul.Leśnianka 102 a,
otrzymała 96,41 pkt.
Oferta nr 2 Firmy
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „RADEX” Spółka z o. o. , 43-300 Bielsko –Biała
ul. Cegielniana 22
otrzymała 84,70 pkt.
Oferta nr 3 Firmy
EUROVIA Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie,ul. Szwedzka 5,55-040 Kobierzyce
otrzymała 92,16 pkt.PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider