Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

Zakup, instalacja i wdrożenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów oraz Elektronicznej Skrzynki Podawczej wraz z modułem integracyjnym do współpracy z platformami SEKAP i ePUAP oraz pozostałego oprogramowania typu back-office wraz ze szkoleniami

Przetarg nieograniczony na zakup, instalację i wdrożenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów oraz Elektronicznej Skrzynki Podawczej wraz
z modułem integracyjnym do współpracy z platformami SEKAP
i ePUAP oraz pozostałego oprogramowania typu back-office
wraz ze szkoleniami

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Lipowej , Lipowa 708, 34-324 Lipowa, woj. śląskie.

Adres strony internetowej zamawiającego: uglipowa@tenit.com.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup, instalacja i wdrożenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów oraz Elektronicznej Skrzynki Podawczej wraz z modułem integracyjnym do współpracy z platformami SEKAP i ePUAP oraz pozostałego oprogramowania typu back-office wraz ze szkoleniami.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: a) Zakup i instalacja oprogramowania bazodanowego. b) Zakup instalacja i wdrożenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów (ESOD) i Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) wraz z systemowym modułem integrującym z platformami SEKAP oraz ePUAP c) Zakup, instalacja i wdrożenie pozostałego oprogramowania typu back office. d) Zakup, instalacja i wdrożenie Elektronicznego Podpisu Kwalifikowanego e) Przeprowadzenie szkoleń pracowników służb samorządowych (Urzędu Gminy Lipowa), którzy obsługiwać będą wdrożony elektroniczny system usług publicznych w Gminie Lipowa. f) Udzielenie gwarancji oraz asysty technicznej na wdrożony system informatyczny.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.00.00.00-8, 48.44.00.00-4, 48.61.00.00-7, 72.26.30.00-6, 80.53.31.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz spełniają następujące warunki udziału: 2. Wykonawca winien wykonać w ciągu ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) minimum 5 należycie wykonanych zamówień, których przedmiotem była dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie organizacją administracji publicznej, obejmujące systemy do obsługi księgowości budżetowej, podatków lokalnych, płac i kadr o wartości co najmniej odpowiadającej wartości składanej oferty w zł (w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oceniane będzie łączne doświadczenie). 3. Wykonawca winien posiadać Certyfikat serii ISO 9001 lub równoważny na: projektowanie, wdrażanie i utrzymanie oprogramowania dla administracji publicznej. 4. Wykonawca winien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia - winien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową lub łącznie środki finansowe i zdolność kredytową do bieżącego finansowania realizacji przedmiotu zamówienia, w wysokości minimum wartości oferty w PLN (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa). 5. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej odpowiadającej wartości oferty w PLN (w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oceniane będzie łączna kwota ubezpieczenia) 6. Wykonawca winien dysponować osobami zdolnymi wykonać zamówienie (lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia), tj. posiadającymi kwalifikacje pozwalające na obsadzenie kluczowych stanowisk w czasie realizacji przedmiotu zamówienia: - Co najmniej 5 specjalistami z wykształceniem wyższym i doświadczeniem w zakresie wdrażania zintegrowanych systemów wspomagających zarządzanie gminą, potwierdzonym udziałem proponowanych specjalistów, w co najmniej trzech takich projektach; projekt musiał polegać na wdrożeniu rozwiązania w danym zakresie a proponowany specjalista musiał w nim wykonywać istotne zadanie merytoryczne; - w tym 1 osoba, która pełnić będzie rolę kierownika projektu posiadająca wykształcenie wyższe informatyczne lub ekonomiczne oraz certyfikat specjalisty w dziedzinie zarządzania projektem IT. Osoba ta musi mieć doświadczenie w zarządzaniu projektami w zakresie wdrażania zintegrowanych systemów wspomagających zarządzanie gminą, potwierdzone udziałem, w co najmniej trzech takim projektach; projekt musi polegać na wdrożeniu rozwiązania w danym zakresie a proponowany specjalista musiał pełnić rolę kierownika projektu. (w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oceniane będzie łączne dysponowanie osobami). 7. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów według formuły: spełnia / nie spełnia.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik nr 5), 2. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt.1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik nr 6), 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie bądź zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 7. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw i usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom i usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te dostawy i usługi zostały wykonane należycie (Załącznik nr 7). 8. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (Załącznik nr 8). 9. Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W informacji ma być jednoznacznie, bez jakichkolwiek warunków i zastrzeżeń potwierdzona wysokość środków finansowych lub zdolność kredytowa wykonawcy. Zamawiający nie będzie uznawał za prawidłowe informacje banku, w których podano saldo środków obrotowych. 10. Certyfikat serii ISO 9001 lub równoważny na: projektowanie, wdrażanie i utrzymanie oprogramowania dla administracji publicznej. 11. Polisę ubezpieczeniową, a przypadku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od prowadzenia działalności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności. 12. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3,4 powyżej, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 13. Dokumenty, o których mowa w pkt 12 tiret pierwszy i drugi powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert. Dokumenty, o którym mowa w pkt 12 tiret trzeci powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 14. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 12 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zasady określone w pkt 13 stosuje się odpowiednio. 15. Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie: - Podmioty zobowiązane są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. - wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 powinny być złożone przez każdy podmiot.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.ug-lipowa.com.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 34-324 Lipowa 708, pok. 16.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.07.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Lipowa, 34-324 Lipowa 708, pok. nr. 13 - sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013; Priorytet II Społeczeństwo informacyjne; Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych.OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: Zakup, instalację i wdrożenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów oraz Elektronicznej Skrzynki Podawczej wraz z modułem integracyjnym do współpracy z platformami SEKAP i ePUAP oraz pozostałego oprogramowania typu back-office wraz ze szkoleniami".

Lipowa dnia 06.08.2009r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 9/A/2009 na:
„Zakup, instalację i wdrożenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów oraz Elektronicznej Skrzynki Podawczej wraz z modułem integracyjnym do współpracy z platformami SEKAP i ePUAP oraz pozostałego oprogramowania typu back-office wraz ze szkoleniami".

ogłoszonego dnia 15.07.2009r w BZP numer ogłoszenia 238350, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.
Gmina Lipowa informuje, że w dniu 6 sierpnia 2009r dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu nr 9/A/2008 na:
Zakup, instalację i wdrożenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów oraz Elektronicznej Skrzynki Podawczej wraz z modułem integracyjnym do współpracy z platformami SEKAP i ePUAP oraz pozostałego oprogramowania typu back-office wraz ze szkoleniami".

Do dnia 28 lipca 2009r do godz. 10:00 wpłynęła 1oferta.

Jako jedyna ważna, wybrana została do realizacji oferta złożona przez:
Firmę „REKORD” Systemy Informatyczne Sp. Z o.o. Bielsko Biała ul. Kasprowicza 5
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu. Oferta jest zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała 100 punktów. W związku z tym na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wybiera się tę ofertę jako najkorzystniejszą.
Cena oferty wynosi: 237 787,70 zł brutto.
PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider