Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE TRANSPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI Z TERENU GMINY LIPOWA

Lipowa dnia 06.08.2009r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- usługi

Urząd Gminy Lipowa ogłasza przetarg nieograniczony na: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE TRANSPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI Z TERENU GMINY LIPOWA
Numer ogłoszenia BZP: 128729 - 2009; data zamieszczenia: 06.08.2009

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Lipowej , Lipowa 708, 34-324 Lipowa, woj. śląskie.
• Adres strony internetowej zamawiającego: uglipowa@tenit.com.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE TRANSPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI Z TERENU GMINY LIPOWA.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE TRANSPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI Z TERENU GMINY LIPOWA DO PLACÓWEK REHABILITACYJNO - EDUKACYJNO - WYCHOWACZYCH I Z POWROTEM WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3 .udokumentują wykonywanie w przeciągu ostatnich trzech lat wykonywanie usług w zakresie transportu osób niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki.
4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. ustanowią, w przypadku gdy oferenci wspólnie ubiegać się będą o udzielenie zamówienia, pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7. akceptują warunki zawarte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami i przyjmują je bez zastrzeżeń
2. Ocena spełniania ww. warunków będzie dokonywana metodą 0-1 tj. spełnia - nie spełnia w oparciu złożone przez oferentów oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. IX niniejszej specyfikacji..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie maja dostarczyć oferenci w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. Ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, raz o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - załącznik nr 3.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert. Warunek aktualności spełniać będzie również dokument wystawiony z datą wcześniejszą, lecz odpowiednio potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie.
4. Oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i w Urzędzie Skarbowym - załącznik nr 4.
5. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków przetargu zawartych w niniejszej specyfikacji i jej załącznikach - załącznik nr 5
6. Oświadczenie, że oferent pozostaje związany ze złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu do składania ofert - załącznik nr 6
7.Wykaz usług w zakresie transportu osób niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki - załącznik nr 7
8. Licencja na nieregularny przewóz osób, dowód rejestracyjny pojazdu który będzie użyty do przewozu dzieci, certyfikat kompetencji zawodowych w krajowym transporcie drogowym osób, prawo jazdy osoby która będzie sprawowała funkcję kierowcy
9. Podpisany i zaparafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.
10. Wykaz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca pragnie zastrzec przed dostępem dla innych uczestników z podaniem podstawy prawnej.
11. W przypadku podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oferenci przedstawią dowód ustanowienia pełnomocnika z określonym zakresem pełnomocnictwa, zgodnie z art. 23 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
12. Jeżeli Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
13. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
UWAGA! 1.Dokumenty, o których mowa wyżej, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta (tzn. opatrzone datą, napisem za zgodność z oryginałem oraz podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta)..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.ug-lipowa.com.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lipowa 34-324 Lipowa 708 /pokój nr16/.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.08.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Lipowa 34-324 Lipowa 708 /sekretariat/.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 10/A/2009 na: Świadczenie usług w zakresie transportu niepełnosprawnych dzieci z terenu Gminy Lipowa

Lipowa dnia 21.08.2009r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 10/A/2009 na:
Świadczenie usług w zakresie transportu niepełnosprawnych dzieci z terenu Gminy Lipowa ogłoszonego dnia 06.08.2009r w BZP numer ogłoszenia 128729, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.

Gmina Lipowa informuje, że w dniu 21 sierpnia 2009r dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu nr 10/A/2008 na:
Świadczenie usług w zakresie transportu niepełnosprawnych dzieci z terenu Gminy Lipowa

Do dnia 14 sierpnia 2009r do godz. 10:00 wpłynęła 1 oferta.

Jako jedyna ważna, wybrana została do realizacji oferta złożona przez:
Biuro Turystyczno Przewozowe „EXPRES BUS” J. Kruczyński 34-370 Rajcza ul. Górska 13a.
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu. Oferta jest zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała 100 punktów. W związku z tym na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wybiera się tę ofertę jako najkorzystniejszą.
Cena oferty wynosi: 89 880.00 zł brutto.

PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider