Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA: WYKONANIE REMONTU STACJI UZDATNIANIA WODY W SŁOTWINIE

Słotwina dnia 26.08.2009r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

NA: WYKONANIE REMONTU STACJI UZDATNIANIA WODY W SŁOTWINIE

Numer ogłoszenia: BZP 293576 - 2009; data zamieszczenia: 26.08.2009
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Spółka Wodociągowa w Słotwinie , Słotwina 200, 34-324 Lipowa, woj. śląskie, tel. 0-33 867 17 13.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka Prawa Wodnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE REMONTU STACJI UZDATNIANIA WODY W SŁOTWINIE.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje: WYKONANIE REMONTU STACJI UZDATNIANIA WODY W SŁOTWINIE. Zakres prac do wykonania obejmuje: demontaż rurociągów stalowych , demontaż starych filtrów , montaż nowych rurociągów PE , montaż filtra AS , montaż lampy UV , montaż wodomierza impulsowego , montaż chloratora , montaż instalacji odpływowej , uruchomienie urządzeń. Wykonawca dokonuje właściwego doboru urządzeń do potrzeb uzyskania właściwych parametrów wody oraz ich montażu. Filtry powinny pracować w oparciu o ciśnienie grawitacyjne nie są wspomagane pompami , płukanie filtrów samoczynne automatyczne. Minimalna wydajność filtrów 15m3/h. Ciśnienie robocze na dopływie do stacji i filtrów 1,5 bar w rurach PE d=150 , wyjście rury stalowe o przekroju d=150 , zbiornik umieszczony powyżej stacji. Różnica poziomów wysokości około 10 m w pionie(liczona od poziomu wlotu do filtrów do poziomu wylotu wody w zbiorniku). Dopływ wody z ujęcia rzecznego bez wstępnej filtracji , w okresie mocnych opadów , zimowych roztopów następuje bardzo mocne zmętnienie i zabrudzenie cząstkami igliwia itp. odpadami , które są transportowane w korycie rzeki a poprzez rurociąg do stacji uzdatniania na filtry. W załączeniu dokumentacja techniczna, STWiOR oraz przedmiar robót..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.00.00-9, 45.33.23.00-5.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) ) wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robotę budowlaną odpowiadające swoim rodzajem robotom będącym przedmiotem zamówienia o wartości odpowiadającej cenie ofertowej robót stanowiących przedmiot zamówienia, lub wyższej od tej ceny ofertowej. 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 5) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6) ustanowią, w przypadku gdy oferenci wspólnie ubiegać się będą o udzielenie zamówienia, pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7) akceptują warunki zawarte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami i przyjmują je bez zastrzeżeń 2. Ocena spełniania ww. warunków będzie dokonywana metodą 0-1 tj. spełnia - nie spełnia w oparciu złożone przez oferentów oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. IX niniejszej specyfikacji..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, raz o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - załącznik nr 3. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert. Warunek aktualności spełniać będzie również dokument wystawiony z datą wcześniejszą, lecz odpowiednio potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie. 4. Oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i w Urzędzie Skarbowym - załącznik nr 4. 5. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków przetargu zawartych w niniejszej specyfikacji i jej załącznikach - załącznik nr 5 6. Oświadczenie, że oferent pozostaje związany ze złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu do składania ofert - załącznik nr 6 7. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Należy wykazać co najmniej 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom będącym przedmiotem zamówienia oraz o wartości odpowiadającej cenie ofertowej robót stanowiących przedmiot zamówienia, lub wyższej od tej ceny ofertowej,. Przy wykazie robót należy podać datę i miejsce ich wykonania oraz dokumenty (referencje) potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie. Z dokumentów tych winno jasno wynikać: wartość netto lub brutto, oraz przedmiot wykonanych robót. Załącznik nr 7 do SIWZ. 8. Podpisany i zaparafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ. 10. Wykaz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca pragnie zastrzec przed dostępem dla innych uczestników z podaniem podstawy prawnej. 11. W przypadku podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oferenci przedstawią dowód ustanowienia pełnomocnika z określonym zakresem pełnomocnictwa, zgodnie z art. 23 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 12. Jeżeli Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 13. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.ug-lipowa.com.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Spółka Wodociągowa w Słotwinie 34-324 Słotwina 166 pow. żwiecki woj. śląskie.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.09.2009 godzina 17:00, miejsce: Spółka Wodociągowa w Słotwinie 34-324 Słotwina 166 pow. żwiecki woj. śląskie.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:WYKONANIE REMONTU STACJI UZDATNIANIA WODY W SŁOTWINIE

Słotwina , dnia 18.09.2009r.


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 1/2009 na:

WYKONANIE REMONTU STACJI UZDATNIANIA WODY W SŁOTWINIE
Ogłoszonego w BZP: Numer ogłoszenia: 293576 - 2009; data zamieszczenia: 26.08.2009

1. Spółka wodociągowa w Słotwinie informuje, że w dniu 18 września 2009r dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu nr 1/2008 na: wykonanie remontu stacji
uzdatniania wody w Słotwinie.
Do dnia 16 września 2009r do godz. 17:00 wpłynęły 3 oferty.

Jako najkorzystniejsza i ważna, wybrana została do realizacji oferta nr 3 złożoną przez:
Firmę ROSMOSIS Wawrzyniak Sp. z o.o. Perzyce 46 63-760 Zduny
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu. Oferta jest zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała 100 punktów. W związku z tym na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wybiera się tę ofertę jako najkorzystniejszą.
Cena oferty wynosi: 84 180,00 zł brutto.

Oferty 1,2 są zgodne z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskały następującą punktację:

Oferta nr 1 Firmy
CERFILTR Wrocław ul. Grunwaldzka 30A
otrzymała 46,98 pkt.

Oferta nr 2 Firmy
MTD FiltrSystem Marek Dziedzic Bielsko Biała ul. Łukasińskiego 1
otrzymała 64,04 pkt.
Oferta nr 5 FirmyPowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider