URZĄD GMINY W LIPOWEJ

43-324 Lipowa 708

Telefon: (033) 867-13-29
Fax: (033) 867-36-28

Przetarg nieograniczny na:Zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów w sezonie 2009/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów w sezonie 2009/2010
Numer ogłoszenia BZP: 173841 - 2009; data zamieszczenia: 09.10.2009
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów w sezonie 2009/2010.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg i placów położonych na terenie gminy Lipowa polegające na: - odśnieżaniu i usuwaniu gołoledzi na drogach zarządzanych przez gminę, a w szczególności w miejscach niebezpiecznych t.j. na zakrętach, spadkach podłużnych oraz na skrzyżowaniach i przed skrzyżowaniami..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; a. Ze względu na specyfikę dróg gminnych (małe szerokości, teren górski) zamawiający wymaga od wykonawców, aby do realizacji zamówienia w jednym rejonie dysponowali sprzętem w rodzaju: w rejonie 2,3 i 4 usługa ma być wykonywana ciągnikiem z napędem na dwie osie, z pługiem posiadającym możliwość ustawiania kierunku odśnieżania(lewo- prawo), w rejonie 1 dopuszcza się wykonywanie usługi ciągnikiem z napędem na dwie osie ,z pługiem posiadającym możliwość ustawiania kierunku odśnieżania (lewo-prawo) Od wykonawców składających oferty na rejon 1, 3 i 4 wymaga się ponadto obowiązkowego posiadania rozrzutnika. w rejonie 5 wymagany sprzęt typu ciężkiego: wirnik o szerokości roboczej min. 2,40 m, oraz ładowarka o pojemności łyżki min. 1,5 m3. Pojazdy wykonujące prace na drodze winny wysyłać żółte sygnały błyskowe. Jeżeli Wykonawca złoży oferty częściowe na realizację zamówienia w dwóch obszarach , a wykaże w nich ten sam sprzęt, jego oferta zostanie odrzucona. 4) udokumentują wykonywanie w przeciągu ostatnich trzech lat wykonywanie usług w zakresie odśnieżania. 5) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 6) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7) ustanowią, w przypadku gdy oferenci wspólnie ubiegać się będą o udzielenie zamówienia, pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8) akceptują warunki zawarte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami i przyjmują je bez zastrzeżeń 2. Ocena spełniania ww. warunków będzie dokonywana metodą 0-1 tj. spełnia - nie spełnia w oparciu złożone przez oferentów oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. IX niniejszej specyfikacji..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie maja dostarczyć oferenci w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 1. Ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, raz o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - załącznik nr 3. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert. Warunek aktualności spełniać będzie również dokument wystawiony z datą wcześniejszą, lecz odpowiednio potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie. 4. Oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i w Urzędzie Skarbowym - załącznik nr 4. 5. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków przetargu zawartych w niniejszej specyfikacji i jej załącznikach - załącznik nr 5 6. Oświadczenie, że oferent pozostaje związany ze złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu do składania ofert - załącznik nr 6 7.Wykaz usług w zakresie odśnieżania - załącznik nr 7 8. Podpisany i zaparafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 9. Wykaz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca pragnie zastrzec przed dostępem dla innych uczestników z podaniem podstawy prawnej. 10. W przypadku podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oferenci przedstawią dowód ustanowienia pełnomocnika z określonym zakresem pełnomocnictwa, zgodnie z art. 23 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 11. Jeżeli Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 12. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. UWAGA! 1.Dokumenty, o których mowa wyżej, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta (tzn. opatrzone datą, napisem za zgodność z oryginałem oraz podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.ug-lipowa.com.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lipowa 34-324 Lipowa 708 woj.śląskie pow. żywiecki pokój nr.3.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.10.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Lipowa 34-324 Lipowa 708 woj.śląskie pow. żywiecki sekretariat.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów w sezonie 2009/2010. Rejon 1.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg i placów położonych na terenie gminy Lipowa polegające na: - odśnieżaniu i usuwaniu gołoledzi na drogach zarządzanych przez gminę, a w szczególności w miejscach niebezpiecznych t.j. na zakrętach, spadkach podłużnych oraz na skrzyżowaniach i przed skrzyżowaniami. I Rejon. - Słotwina przez wieś dł. 1,3 km - 0435005 Sienna przez wieś dł. 3,7 km - Leśna cmentarz dł. 0,6 km - Leśna k/Semli dł. 0,4 km - Leśna Przedszkole - Kościół dł. 0,3 km - Sienna k/Jakubca dł. 0,3 km ------------ 6,6 km Ponadto w II kolejności odśnieżania: - Koło Góry w Siennej - Do Zoniów w Siennej - Do Łodziany w Leśnej - Do Satławy w Leśnej - Do Bindy w Leśnej - Do Stadionu w Leśnej - Do Barteczki w Leśnej.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2010.
• 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów w sezonie 2009/2010. Rejon 2.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg i placów położonych na terenie gminy Lipowa polegające na: - odśnieżaniu i usuwaniu gołoledzi na drogach zarządzanych przez gminę, a w szczególności w miejscach niebezpiecznych t.j. na zakrętach, spadkach podłużnych oraz na skrzyżowaniach i przed skrzyżowaniami. II Rejon. - Twardorzeczka od sklepu do Leśniczówki dł. 0,3 km - Od mostu u Widza do drogi powiatowej k Jaska w Twardorzeczce dł. 0,3 km - w Twardorzeczce k Brolla dł.0,3.km - w Twardorzeczce do Błachutów dł.0,4 km - w Twardorzeczce do Kublina dł.0,4 km - w Twardorzeczce Sośliny dł.1,2 km - w Twardorzeczce na Mokryśne dł.0,6 km - w Ostrem ,,do Knapka I dł.0,3 km - w Ostrem ,,do Knapka II dł.0,3 km - w Ostrem ,,do Rypnia dł. 0,3 km - w Ostrem ,,do Miki dł. 0,2 km - boisko Gimnazjum w Twardorzeczce ------------ 4,6 km Ponadto w II kolejności odśnieżania: - w Twardorzeczce do Haręźlaka - w Twardorzeczce do Gąsiorka - do Polaka w Ostrem.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-8, 90.63.00.00-2.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2010.
• 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów w sezonie 2009/2010. Rejon 3.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg i placów położonych na terenie gminy Lipowa polegające na: - odśnieżaniu i usuwaniu gołoledzi na drogach zarządzanych przez gminę, a w szczególności w miejscach niebezpiecznych t.j. na zakrętach, spadkach podłużnych oraz na skrzyżowaniach i przed skrzyżowaniami. III Rejon. - Piwniczka - Kastelik w Dolnej Lipowej dł. 1,5 km - Do Semli w Dolnej Lipowej dł. 1,3 km - Lipowa Podkościół dł. 1,2 km - Lipowa Nadkościół dł. 1,3 km - Lipowa Zemanka- Podlas dł. 1,5 km - Lipowa Jaski - łącznik z Nadkościoł dł. 0,5 km - Lipowa - Wielidroga dł. 0,7 km - Parking Lipowa Karczma 700 m2 - Parking przy Urzędzie Gminy - Plac Szkoły Podstawowej w Lipowej ------------ 8,0 km +0,07 ha. Ponadto w II kolejności odśnieżania : - Do Urbasia w Lipowej Dolnej - Do Kanady w Lipowej Dolnej - Do Caputy w Lipowej Nadkościół - Do Biegunów w Lipowej Nadkościół - Do Kupczaka w Lipowej Brzezinach - Po Brzegach w Lipowej Brzezinach - Od Gamarych w stronę boiska sportowego.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2010.
• 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów w sezonie 2009/2010. Rejon 4.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg i placów położonych na terenie gminy Lipowa polegające na: - odśnieżaniu i usuwaniu gołoledzi na drogach zarządzanych przez gminę, a w szczególności w miejscach niebezpiecznych t.j. na zakrętach, spadkach podłużnych oraz na skrzyżowaniach i przed skrzyżowaniami. IV Rejon. - Słotwina Wandzle dł. 1,1 km - Lipowa Bugaj dł. 2,0 km - Lipowa Poddzielec k Chudeckiej dł. 0,2 km - Lipowa ZZD dł. 1,5 km - Lipowa do Barutów dł. 1,3 km - Lipowa Baruty most Kalniański dł. 1,5 km - Lipowa Jastrząbka- Gwizdałówka dł. 0,8 km - Lipowa Podlas dł. 1,8 km - Lipowa Podlas do Drągowego dł. 0,5 km ------------ 10,7 km Ponadto w II kolejności odśnieżania: - Nad Szkołą w Słotwinie - Do Zuziaka w Lipowej Podlas - Do Wojtusiaka w Lipowej Podlas - Do Wojcieszyka w Lipowej Podlas - Do Kubaczki w Lipowej Podlas.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2010.
• 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów w sezonie 2009/2010. Rejon 5.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg i placów położonych na terenie gminy Lipowa polegające na: - odśnieżaniu terenu całej gminy w przypadku nadzwyczajnych opadów śniegu przy użyciu ciężkiego sprzętu: pług wirnikowy o szerokości roboczej min.2,40 m, oraz ładowarka o pojemności łyżki min. 1,5 m3..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2010.
• 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.OGLOSZENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I PLACÓW NA TERENIE GMINY LIPOWA W OKRESIE: OD 1 LISTOPADA 2009 DO 15 KWIETNIA 2010 ROKU”.

Lipowa, dnia 22.10.2009 roku.


OGLOSZENIE O WYBORZE OFERTY


Urząd Gminy 34-324 Lipowa
informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP pod pozycją 173841-2009, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej
w dniu 09.10.2009 r. na:

,,ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I PLACÓW
NA TERENIE GMINY LIPOWA W OKRESIE:
OD 1 LISTOPADA 2009 DO 15 KWIETNIA 2010 ROKU”.

Dla rejonu *I
Wpłynęła 1 oferta.
Jako jedyną ważną ofertę wybrano ofertę firmy:
Usługi Transportowe, Sprzętem Rolniczym i inne
Czesław Sowa, Sienna 143, 34-300 Żywiec.
Oferta otrzymała 100 punktów.
Cena wybranej oferty za 1 r-g wynosi – 117,70 złotych brutto.

Dla rejonu *II
Wpłynęła 1 oferta.
Jako jedyną ważną ofertę wybrano ofertę firmy:
Usługi Transportowo – Rolnicze, Handel Obwoźny
Włodzimierz Gruszka, 34-324 Lipowa 608
Oferta otrzymała 100 punktów.
Cena wybranej oferty za 1 r-g wynosi – 112,35 złotych brutto.

Dla rejonu *III
Wpłynęła 1 oferta.
Jako jedyną ważną ofertę wybrano ofertę firmy:
Usługi Transportowo – Rolnicze, Handel Obwoźny
Włodzimierz Gruszka, 34-324 Lipowa 608
Oferta otrzymała 100 punktów.
Cena wybranej oferty za 1 r-g wynosi – 117,70 złotych brutto.

Dla rejonu * IV
Wpłynęła 1 oferta.
Jako jedyną ważną ofertę wybrano ofertę firmy:
Usługi Transportowo – Rolnicze, Handel Obwoźny
Włodzimierz Gruszka, 34-324 Lipowa 608
Oferta otrzymała 100 punktów.
Cena wybranej oferty za 1 r-g wynosi – 128,40 złotych brutto.

Dla rejonu *V

Nie wpłynęła żadna oferta.
Na podstawie art.93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione.